PROGRAMY OPERACYJNE

To plany wydania środków unijnych. W Polsce istnieją obecnie trzy typy takich programów:

programy sektorowe (tematyczne)

programy regionalne (każde województwo ma swój odrębny program)

programy ponadregionalne (skierowane na wybrane tereny: Polskę wschodnią i regiony przygraniczne)

W latach 2007-13 zaplanowano w Polsce realizację:

a) 4 programów sektorowych:

Infrastruktura i Środowisko

Kapitał Ludzki

Innowacyjna Gospodarka

Pomoc Techniczna

Program Rozwój Polski Wschodniej

Programy "europejskiej współpracy terytorialnej" czyli współpracy regionalnej Polski z innymi krajami

Jak widać, nie będzie w najbliższych latach jednego programu rządowego skierowanego do przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w latach 2004-2006 istniał program "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (tzw. SPO WKP), w ramach którego udzielano bezpośredniego wsparcia małym, średnim i dużym firmom na inwestycje, doradztwo, udział w targach itp.

Nie będzie także jednego zintegrowanego programu regionalnego tylko 16 różnych, innych w każdym województwie. Przypomnijmy że w latach 2004-6 to właśnie z tzw. ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) korzystały mikrofirmy ubiegając się o wsparcie unijne.

Ponadto, ze względu na skalę przyznanych nam środków i ryzyko ich niepełnego wykorzystania, najważniejsze i największe inwestycje trafią od razu na listę tzw.. "projektów kluczowych" .

Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć realizowanych przez państwo, np. głównych rejestrów informatycznych, takich jak PESEL 2. Umieszczenie projektu na liście oznacza jego wstępną akceptację, lecz nie zwalnia z obowiązku przygotowania pełnej aplikacji.