Pracowników czekają duże zmiany w kwestii podpisywania umów o pracę

Ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech, dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny, jak równie zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony - przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji Kodeksu pracy.

Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy ma na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę

Projekt przewiduje rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W Kodeksie racy zostaną zatem trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony, a także umowa o pracę na okres próbny.

Zmiany w umowach na czas na okres próbny

Umowę na okres próbny będzie można podpisać w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. Ponowne zawarcie takiej umowy z tym samym pracownikiem ma być możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wskazane wyżej limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:

- zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

- wykonywania pracy przez okres kadencji,

- gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.

Inne propozycje

Projekt nowelizacji przyjmuje następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony:

- 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Pracodawcy zyskają możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju.

Omawiany projekt nowelizacji trafi teraz pod obrady rządu.