KE zaleca Polsce podniesienie wieku emerytalnego i aktywizację zawodową kobiet

KE pozytywnie ocenia obecny stan polskich finansów, jednak widzi pewne zagrożenia w przyszłości. Dodatkowo sugeruje podniesienie wieku emerytalnego, aktywizację zawodową kobiet i stworzenie klimatu sprzyjającego inwestycjom.

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek zalecenia dla poszczególnych krajów członkowskich na 2017 r. Zawarła w nich wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12–18 miesięcy.

Z dokumentu dowiadujemy się m.in., że "Polska poczyniła pewne postępy w zakresie poboru podatków dzięki podjęciu szeregu reform mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego" jednak "nie odnotowała żadnych postępów w kwestii ograniczenia nadmiernego stosowania obniżonych stawek VAT, które mają
niekorzystny wpływ na dochody budżetowe". Dodatkowo "Biorąc pod uwagę sytuację budżetową, w 2018 r. Polska powinna dokonywać dalszego dostosowania prowadzącego do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, którym jest deficyt strukturalny wynoszący 1 proc. PKB." 

Za młodzi emeryci, zbyt wysokie 500 plus, wątpliwa reforma edukacji

KE zwraca uwagę, że przywrócenie wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn spowoduje ubytek osób w wieku produkcyjnym, co niekorzystnie wpłynie na nasz potencjał wzrostu gospodarczego w przyszłych dekadach.

"W ostatnich latach sytuacja na rynku pracy w Polsce była bardzo dobra. Wskaźniki zatrudnienia nadal rosną, ale niektóre niedawno przyjęte rozwiązania prawne mogą zmniejszyć aktywność zawodową ludności. Dotyczy to w szczególności kobiet, osób o niskich umiejętnościach zawodowych i osób starszych."

Komisja zwraca uwagę, że 500 plus powinno doprowadzić do zmniejszenia ubóstwa oraz nierówności, ale może również wpłynąć niekorzystnie na uczestnictwo w rynku pracy rodziców, zwłaszcza kobiet.

"Wysokość tego świadczenia i sposób stosowania kryterium dochodowego przy jego przyznawaniu niwelują zachęty do podjęcia zatrudnienia będące elementem innych świadczeń socjalnych" - tłumaczą unijni urzędnicy.

Dodatkowo KE podkreśla, że chociaż sytuacja na rynku pracy jest dobra, to wciąż utrzymują się bariery utrudniające szersze stosowanie umów na czas nieokreślony. Nadzieję na poprawę tej sytuacji widzi w reformie kodeksu pracy, która obecnie jest w toku.

Dostało się również reformie edukacji, która zdaniem KE "skraca okres kształcenia ogólnego, co może mieć niekorzystny wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów".

Co Polska może, a nawet powinna zrobić

Choć lista uwag liczy kilkanaście punktów, to ostateczne zalecenia skupiają się na trzech kwestiach:

- konieczności znacznego wysiłku fiskalnego w perspektywie 2018 r., polegającego na wzmacnianiu obecnego ożywienia koniunktury i zapewnieniu stabilizacji finansów publicznych oraz ograniczenia stosowania obniżonych stawek VAT.

- aktywizacja zawodowa kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych połączona z podwyższeniem wieku emerytalnego

- usunięcie przeszkód dla inwestycji, w szczególności w sektorze transportu

Więcej o: