Rating Polski od Fitch bez zmian. O nowym premierze ani słowa

Agencja ratingowa Fitch zdecydowała w piątek o utrzymaniu ratingu kredytowego Polski na poziomie A-. Nie zmieniła też perspektywy ratingu - nadal jest stabilny.

- Rating Polski A- odzwierciedla mocne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez dobre ramy polityki monetarnej oraz solidny sektor bankowy. Ocena jest ograniczona przez słaby wskaźnik PKB per capita w zestawieniu z państwami o podobnym ratingu oraz wysokie zadłużenie zewnętrzne netto (32 proc. PKB w II kw. 2017 r., w porównaniu z 6 proc. dla mediany państw z ratingiem "A") - czytamy w komentarzu Fitch.

W piątkowym komentarzu po decyzji ratingowej, agencja Fitch pisała m.in., że wzrost PKB Polski o prognozowane 4,4 proc. w 2017 r. (kilka dni temu podniosła prognozę z 4 proc.) w porównaniu do 2,9 proc. w 2016 r. to zasługa m.in. mocniejszego popytu wewnętrznego i konsumpcji. Jednocześnie agencja zwraca uwagę na szybko spadające bezrobocie w Polsce, powodujące wręcz braki pracowników. I choć na razie udaje się je „łatać” dzięki pracownikom z Ukrainy, co hamowało wzrost wynagrodzeń, to jednak słabnący napływ Ukraińców może przynosić szybki wzrost pensji, a co za tym idzie - rosnącą inflację.

Agencja zwraca też uwagę na spadający m.in. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (1,8 proc. PKB w 2017 r. vs. 2,5 proc. w 2016 r.) czy zadłużenie sektora finansów publicznych (53,1 proc. PKB w 2017 r. vs. 54,1 proc. w 2016 r.).

Fitch uznał polski sektor bankowy za dokapitalizowany, płynny i rentowny. Agencja zwraca uwagę, że osłabło ryzyko administracyjnych rozwiązań problemu kredytów frankowych, a z obecnie dyskutowanymi propozycjami sektora sobie poradziłby.

Uwaga na ewentualne cięcie unijnych funduszy

Agencja Fitch pisze także, w kontekście tarć polskiego rządu z Unią (i zainicjowanej w listopadzie przez Parlament Europejski procedury zmierzającej do uruchomienia wobec Polski art. 7. Traktatu, czyli uznania poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce), iż może mieć to wpływ na ścięcie unijnych funduszy w perspektywie 2021-2027, a więc i na kondycję gospodarki Polski.

W komentarzu agencja Fitch nie odniosła się do zmiany na stanowisku premiera w Polsce.

Świąteczny prezent dla Polski

Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 r. do 1,8 proc. PKB z 2,6 proc., co np. analitycy Domu Maklerskiego AFS uznali za prezent pod choinkę dla Polski.

Z kolei Kornel Kot z Domu Maklerskiego TMS Brokers zauważa, że "wbrew daleko idącym deklaracjom prezesa NBP Adama Glapińskiego Fitch podtrzymuje prognozę podwyżki stóp procentowych w 2018 roku. Powyższy scenariusz należy uznać za coraz mniej prawdopodobny – tym bardziej, że zmiana parametru warunkującego oprocentowanie kredytów powinna być traktowana jako broń obusieczna w trakcie końca cyklu politycznego".

Kiedy Fitch podniesie, a kiedy obniży rating

Agencja Fitch stwierdziła, że rating Polski czy jego perspektywa mogłaby pójść w górę w przypadku kontynuacji obniżania poziomu zadłużenia zewnętrznego, oraz przy dalszym wysokim wzroście gospodarczym i wzroście dochodów zbliżającym nas do mediany dla krajów o ratingu A.

Z kolei źle na rating mogą wpłynąć oznaki, że słabnie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB, jako fiskalnej kotwicy, lub brak stabilizacji relacji długu do PKB w średnim terminie. Innym negatywnym czynnikiem może być osłabienie ram polityki makroekonomicznej skutkujące gorszym klimatem dla inwestycji.

Rating A- to siódmy najwyższy rating, jaki może wystawić Fitch. Od agencji S&P Polska ma notę BBB+ (ósma najwyższa), a od Moody’s A2 (szósta najwyższa). U wszystkich trzech agencji perspektywa ratingowa Polski jest stabilna.

***

Ekspres do kawy Siemens EQ.6 Plus