Emerytury i renty w górę. Niektóre o 70 zł. Rząd chce podwyżek od stycznia 2019 r.

Rząd od stycznia 2019 roku chce podwyższyć świadczenia. Wiemy, na jakie pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści.

Rada Ministrów jeszcze w tym roku ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładających m.in. podwyższenie najniższych świadczeń. Odpowiedni zapis znalazł się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd chce zmian

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w uzasadnieniu do projektu wyjaśnia powody postulowanych zmian. 

Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania.

Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy.

- czytamy w oficjalnym dokumencie.

Podwyżki od stycznia

W projekcie ustawy czytamy, że już od  2019 r. ma zostać przeprowadzona "jednorazowa modyfikacja obecnie obowiązujących zasad waloryzacji" polegająca na:

1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

b) 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

2) zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Czytaj też: 'Matczyna emerytura' będzie kosztować 8,7 mld zł. Mężczyźni objęci świadczeniem

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i  nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych