KNF uspokaja, że funkcjonuje bez zakłóceń. "Polski sektor bankowy jest stabilny"

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, poinformował UKNF

."W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez media Urząd KNF informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, realizując swoje ustawowe zadania" - czytamy w oświadczeniu.

"Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. Urząd KNF na bieżąco monitoruje ryzyko w systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" - dodaje urząd.

UKNF przypomniał też, że środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 euro.

Wczoraj przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego. 

"Idea Bank reguluje swoje zobowiązania wobec klientów"

"Odnośnie zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu odnoszącego się do Idea Banku, UKNF przypomina, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank w latach 2016-2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych - w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa  inwestycyjnego - w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru" - napisano także w oświadczeniu.

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wyjaśnił też Urząd.

Idea Bank złożył obszerne wyjaśnienia

KNF zamieściła na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpis dotyczący Idea Banku. Bank wyjaśniał, że podstawą wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie od sierpnia 2016 r. do marca 2018 r. czynności związanych z procesem dystrybucji obligacji GetBack bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF.

Idea Bank 7 listopada 2018 r. wysłał do KNF obszernie umotywowane zastrzeżenia i wyjaśnienia związane z zarzutami KNF. Bank podkreślał, że nie otrzymał na dzień dzisiejszy potwierdzenia otrzymania przez KNF wspomnianego stanowiska banku i nie wie, w jakim stopniu jego wyjaśnienia zostały wzięte pod uwagę. 

***

Więcej o sprawie KNF i Leszka Czarneckiego przeczytasz w poniższych tekstach:

Więcej o: