Pracownicze Plany Kapitałowe - ile pozwolą odłożyć? Jest specjalny kalkulator

Polski Fundusz Rozwoju udostępnił kalkulator Pracowniczych Planów Kapitałowych. Narzędzie wyliczy, ile udałoby ci się uzbierać na PPK, i jak wpłynie ona na stan Twojego konta na emeryturze.

Kalkulator dostępny jest na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Po podaniu wieku, wysokości wynagrodzenia brutto, planowanego okresu oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, informacji o ewentualnych dodatkowych wpłatach (pracownika lub pracodawcy) oraz planów co do rozdysponowania tych środków (część można wypłacić jednorazowo, resztę rozłożyć na wybraną liczbę lat) narzędzie wyliczy, ile środków uda się danej osoby zgromadzić na PPK i jak to przełoży się na jej sytuację na emeryturze.

kalkulator PPKkalkulator PPK źródło: PFR

Wyliczenia opierają się na trzech głównych założeniach - rocznej stopy zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania 3,5 proc., rocznej stopy zwrotu w okresie wypłat 2,75 proc., oraz rocznym wzroście wynagrodzenia i dopłaty rocznej 2,8 proc.

PPK już z podpisem prezydenta

Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych w poniedziałek 19 listopada podpisał prezydent Andrzej Duda. PPK to nowy filar emerytalny. Standardowo, będą tam co miesiąc przekazywane składki w wysokości 3,5 proc. miesięcznej pensji brutto danej osoby. Większa część - bo 2 proc. - zostanie potrącona z pensji pracownika, 1,5 proc. dołoży pracodawca. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, będą mogli nieco zwiększyć składki - kolejno o następne 2,5 proc. i 2 proc.

Do tego państwo każdemu oszczędzającemu ma dołożyć 250 zł tzw. wpłaty powitalnej, a także co roku 240 zł. Ta ostatnia kwota może być z biegiem czasu waloryzowana.

.. pfr

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą automatycznie wszystkich pracowników do 55. roku życia - także tych niezatrudnionych na umowy o pracę. Ustawa będzie wprowadzana stopniowo:

  • od lipca 2019 r. - w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób

  • od stycznia 2020 r. - w firmach z 50-249 pracownikami 

  • od lipca 2020 r. - w firmach z 20-49 osobami "na pokładzie"

  • od stycznia 2021 r. - w pozostałych firmach, zatrudniających co najmniej jednego pracownika oraz w sferze budżetowej 

Jeśli ktoś nie będzie chciał odkładać na PPK, będzie musiał zgłosić taką chęć pracodawcy. Co ważne - co cztery lata takie oświadczenie trzeba będzie "odnawiać".

Czytaj więcej: PPK. Nawet 2900 zł miesięcznie więcej do emerytury? Tak wylicza współtwórca nowej reformy PiS

Czyje to pieniądze?

Przedstawiciele rządu i Polskiego Funduszu Rozwoju na każdym kroku podkreślają, że środki na PPK będą prywatne i nie będzie możliwe ich "znacjonalizowanie" czy zagarnięcie przez państwo. Zapisano to także w ustawie (chociaż ostrożni powiedzą, że to tylko jeden przepis, który łatwo usunąć albo zmienić). Warto natomiast pamiętać, że "wypisując się" z PPK przed czasem (czyli ukończeniem 60 lat), straci się wszystkie dopłaty państwa, a dodatkowo 30 proc. wpłat pracodawcy trafi na subkonto pracownika w ZUS - jako składka na ubezpieczenie społeczne. 

fragment ustawy o PPKfragment ustawy o PPK .

Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a do niedawna wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, na Twitterze sytuację ewentualnego "znacjonalizowania" środków zgromadzonych w PPK porównuje z przejęciem przez państwo lokaty bankowej obywatela czy jego nieruchomości. "Możliwe, ale czy realne?" - pyta.

Rola PFR w PPK

Polski Fundusz Rozwoju będzie orga-ni-zo-wał wdro-że-nie pro-gramu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PFR stwo-rzy sys-tem ewi-den-cji i roz-li-czeń oraz będzie swo-istym cen-trum infor-ma-cji o funk-cjo-no-wa-niu Pra-cow-ni-czych Pla-nów Kapi-ta-ło-wych. PFR będzie odpo-wie-dzialny za pro-wa-dze-nie ewi-den-cji uczest-ni-ków PPK, reje-stru insty-tu-cji finan-so-wych dopusz-czo-nych do ofe-ro-wa-nia PPK oraz stwo-rzy dla pra-co-daw-ców i pra-cow-ni-ków dedy-ko-wany por-tal inter-ne-towy

- tłumaczy Polski Fundusz Rozwoju.

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe od podszewki. Ile można zarobić? Czy warto? Jak się wypisać? Tłumaczymy

Więcej o: