Niespodziewany wniosek o podwyżkę stóp proc. padł na posiedzeniu RPP. Pierwszy od 2012 r.

Podczas ostatniego, listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, pojawił się wniosek o podwyżkę stóp procentowych - podał NBP. Wniosek został odrzucony, ale ciekawe jest to, że RPP dyskutowała o tym pierwszy raz od sześciu lat.

Podczas listopadowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobna jest stabilizacja stóp w kolejnych kwartałach, wynika z raportu po posiedzeniu, czyli tak zwanych "minutes", opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

RPP mówi o stabilizacji stóp procentowych

"Większość członków Rady wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, prawdopodobna jest także stabilizacja stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Członkowie ci wskazywali, że przemawia za tym ograniczone ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego przy prawdopodobnym osłabieniu koniunktury w gospodarce światowej i polskiej" - czytamy w "minutes". 

W opinii części członków RPP, dynamika kredytu dla sektora niefinansowego jest nadal umiarkowana i nie tworzy nadmiernej presji inflacyjnej, a oddziaływanie w kierunku jej ograniczenia może dodatkowo osłabić dynamikę aktywności gospodarczej.

"W opinii części członków Rady, jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny wzrost inflacji w 2019 r., a kolejne projekcje sygnalizowałyby utrzymywanie się inflacji powyżej celu nawet po wygaśnięciu szoków podażowych, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach" - podano także.

Był wniosek o podwyżkę stóp

Ich zdaniem, ocena zasadności podwyższenia stóp procentowych powinna w szczególności uwzględniać skalę i trwałość przełożenia się wyższych cen energii na dynamikę pozostałych cen oraz oczekiwania inflacyjne, a także kształtowanie się koniunktury oraz sytuacji na rynku pracy w kolejnych kwartałach.

"Podniesiono argument, że za podwyższeniem stóp procentowych już na bieżącym posiedzeniu przemawia rewizja w górę prognoz inflacji na najbliższy rok, zwiększająca ryzyko utrzymania się inflacji powyżej 2,5 proc. w dłuższym okresie" - czytamy dalej.

"Pojawiła się także opinia, że w razie hipotetycznego załamania się aktywności gospodarczej, połączonego z wyraźnym pogorszeniem się nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej" - czytamy dalej. 

"Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty" - podano również.

Jak przypomina PKO BP, ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej głosowała nad wnioskiem o podwyżkę stóp procentowych półtora roku temu, w maju 2012 r. Według ekonomistów tego banku, "stabilizacja stóp NBP w co najmniej do końca 2019 jest wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem".

Ostatecznie, w listopadzie RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

Więcej o: