Banki z coraz ostrzejszą polityką kredytową. Może być ciężej o pieniądze

- Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach - kredytach mieszkaniowych, konsumpcyjnych, a także kredytach dla przedsiębiorstw w II kwartale br., wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.
Zobacz wideo

W segmencie kredytów mieszkaniowych banki oczekują zaostrzenia polityki kredytowej oraz braku istotnych zmian popytu.

"Zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyt w I kwartale 2019 r. istotnie różniły się od przewidywań banków wyrażonych w poprzedniej edycji ankiety – banki zapowiadały wtedy zaostrzenie polityki kredytowej i oczekiwały spadku popytu" - czytamy w raporcie. 

NBP podał, że w opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych.

W I kw. banki odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W tym czasie kryteria udzielania kredytów nie zmieniły się, a niewielkie zmiany niektórych warunków dotyczyły m.in. podniesienia marży dla kredytów obarczonych zwiększonym ryzykiem przy jej jednoczesnym obniżeniu dla pozostałych kredytów.

"W opinii ankietowanych podmiotów do zaostrzenia polityki kredytowej skłaniał wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała banki poprawa ich bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków" - czytamy dalej. 

W segmencie kredytów konsumpcyjnych w II kw. także spodziewane jest  zaostrzenie polityki kredytowej przez pojedyncze banki oraz niewielki wzrost popytu.

"W I kwartale 2019 r. zwiększył się popyt na kredyty konsumpcyjne. Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, uzasadniały go głównie poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, złagodzeniem warunków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku" - czytamy także. 

W I kw. br. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Dodatkowo banki nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów: podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu, zwiększyły marżę kredytową i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. 

"Po raz pierwszy od wielu kwartałów banki jednocześnie zaostrzyły kilka warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych, w tym pierwszy raz od 2012 r. podniosły marżę kredytową" - wskazano także. 

Bank centralny podał, że w opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych oraz większy popyt na kredyty konsumpcyjne. 

Banki zakładają na II kw. br. zaostrzenie polityki kredytowej (zwłaszcza dla kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz brak istotnych zmian popytu.

"W I kwartale 2019 r. banki uczestniczące w badaniu nie stwierdziły zauważalnej zmiany popytu na kredyt dla przedsiębiorstw. Pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyt krótkoterminowy zgłaszanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa" - czytamy w ankiecie. 

W minionym kwartale banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla firm poprzez wzrost marży kredytowej, zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu i maksymalnego okresu kredytowania.

 "W I kwartale 2019 r. po raz pierwszy od 2014 r. banki w sposób zauważalny zaostrzyły kryteria udzielania kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Ponadto, po raz pierwszy od kilku kwartałów banki zaostrzyły większość warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw" - podał NBP.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2019 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka branży, w tym szczególnie branży budowlanej, oraz przyczynami nieuwzględnionymi w ankiecie, m.in. rozwojem narzędzi do oceny kredytobiorców. Natomiast w opinii banków czynnikiem uzasadniającym łagodzenie polityki kredytowej było obniżenie się ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wskazano także. 

Ankieta została przeprowadzona na początku kwietnia 2019 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc.

Pełen raport NBP dostępny jest w tym miejscu.

Działajmy z Greenpeace na rzecz ochrony oceanów i ich mieszkańców. Jeśli chcesz pomóc - wpłać datek >>

embed
Zobacz wideo
Więcej o: