Liczba zatrudnionych w Polsce przebiła 16 mln. Największe "ssanie" na pracowników w transporcie

W gospodarce narodowej na koniec 2018 r. pracowało 16 mln 20 tys. osób - podał Główny Urząd Statystyczny. O ponad 5 proc. wzrosła liczba zatrudnionych w transporcie i w magazynach. Pensje najmocniej w górę poszły w górnictwie.

Jak wskazuje GUS, liczba pracujących w gospodarce narodowej systematycznie rośnie od 2012 r. W całym 2018 r. wzrosła o 2 proc., przekraczając na jego koniec 16 mln. Ta liczba uwzględnia zarówno osoby pracujące w pełnym wymiarze godzinowym, jak i "niepełnozatrudnione". Przeciętne zatrudnienie, czyli w przeliczeniu na pełne etaty, wyniosło na koniec 2018 r. ponad 10,6 mln.

Jak wynika z danych GUS, najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach "Transport i gospodarka magazynowa" (5,2 proc.), "Informacja i komunikacja" (4,8 proc.) i "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" (4,5 proc.), natomiast spadek zaobserwowano tylko w sekcjach "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" (0,3 proc.) oraz "Administrowanie i działalność wspierająca" 2,2 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4585,03 zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku. Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto zanotowano w sekcjach "Górnictwo i wydobywanie" (10,7 proc.), "Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" (10,3 proc.) oraz "Administrowanie i działalność wspierająca (8,3 proc.), a najmniejszy w sekcjach "Pozostała działalność usługowa" (2,6 proc.) i "Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne" (4,7 proc.).

.. .

Zobacz wideo