Rząd zmienia zasady emerytur m.in. dla policjantów. Już nie trzeba skończyć 55 lat

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Zgodnie z projektem, zdobędą oni prawo do emerytury po 25 latach służby, bez konieczności ukończenia 55 lat. Zmianą jest także wprowadzenie nadgodzin płatnych w 100 proc.

Zmiany będą dotyczyć funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Projekt przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Prawo do emerytury po 25 latach służby, niezależnie od wieku, będzie oznaczało że np. funkcjonariusz, który wstąpi do służby w wieku 20 lat, nabędzie uprawnienia emerytalne w wieku 45 lat, czyli 10 lat wcześniej w porównaniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jako, że emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60 proc. za 25 lat służby i wzrasta o 3 p. proc. za każdy dalszy rok tej służby aż do wysokości 75 proc., przykładowy funkcjonariusz pełną emeryturę osiągnie w wieku 50 lat, tj. 5 lat wcześniej niż gdyby musiał spełnić dodatkowy warunek osiągnięcia wieku 55 lat.

Co do zmian w rozliczaniu nadgodzin, to dotychczas np. policjanci mieli w takiej sytuacji wyłącznie prawo do odbioru dni wolnych. Teraz będą mogli otrzymać także rekompensatę pieniężną. Nie wszystkim policjantom podoba się natomiast fakt, że wypłata wynagrodzenia za nadgodziny będzie się odbywała tylko raz na pół roku.

Projekt ustawy jest realizacją porozumienia zawartego między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów (oraz związkami m.in. funkcjonariuszy straży granicznej oraz strażaków) a szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji 8 listopada 2018 r. Porozumienie zakończyło trwający cztery miesiące protest policjantów. Służby mundurowe wynegocjowały wówczas - poza płatnymi nadgodzinami i wykreśleniem wymogu skończenia 55 lat do otrzymania prawa do emerytury - także podwyżki łącznie o 655 zł brutto na etat.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu.

Zobacz wideo
Więcej o: