Nie opłacasz abonamentu RTV? Urzędnicy mają prawo zająć twoje wynagrodzenie. Kiedy i ile trzeba zapłacić?

Rozpoczęła się wysyłka kolejnych wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Czy można zignorować takie wezwanie? W jakich przypadkach można uniknąć płacenia abonamentu?
Zobacz wideo

Abonament RTV to opłata publiczna, która przewiduje obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizora. W ostatnim czasie Poczta Polska rozpoczęła wysyłkę kolejnych wezwań do zapłaty abonamentu radiowotelewizyjnego. Na samym początku dłużnicy otrzymują wezwanie do zapłaty, a w przypadku zignorowania pierwszego listu wysyłane jest upomnienie. Ignorowanie wezwania do dobrowolnej zapłaty może po jakimś czasie zostać wyegzekwowane w inny sposób.

Poczta Polska wysyła kolejne wezwania do zapłaty abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu i jak złożyć wniosek o umorzenie należności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego na wniosek Poczty Polskiej w trybie postępowania egzekucyjnego może pobrać opłatę abonamentową bezpośrednio z naszego wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jeśli urząd zadecyduje się zająć wynagrodzenie dłużnika, musi przesłać do pracodawcy informację na temat zajęcia odpowiedniej części pieniędzy danej osoby. Pracodawca musi przekazać wtedy określoną sumę bezpośrednio organowi, który zajmuje się pobieraniem opłat abonamentowych.

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia, osoby niewidome i niesłyszące czy osoby, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy, nie muszą płacić abonamentu radiowotelewizyjnego.

Osoby, które zalegają z opłatą mogą zawnioskować o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu zapłaty. Można także wnieść zarzuty, jeśli według naszej opinii Urząd Skarbowy zastosował zbyt uciążliwy środek do egzekucji opłaty abonamentowej. Przykładem może być próba egzekucji z ruchomości. Zarzut możemy wnieść także wtedy, gdy niezapłacony przez dłużnika abonament zdążył się przedawnić. Zaległy abonament RTV przedawnia się po upływie 5 lat od momentu, kiedy powstał dług.

Można również wnosić o umorzenie całej należności, o ile przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek w tej sprawie składamy drogą pocztową lub za pośrednictwem e-maila. Dokumenty wysyłamy do Departamentu Budżetu i Finansów Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa). Poza wnioskiem należy załączyć dokument potwierdzający szczególne okoliczności (zaświadczenie o bezrobociu, dowody potwierdzające korzystanie z pomocy społecznej, złą sytuacje finansową rodziny, przewlekłą chorobę).

Abonament można zapłacić we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub za pośrednictwem strony internetowej.