Niedziele handlowe 2019. W niedzielę 15 września większość sklepów będzie zamknięta

Wszystko dlatego, że w Polsce od marca 2018 roku obowiązuje ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z uchwalonymi przepisami niedziele handlowe wypadają w tym roku jedynie raz w miesiącu.

Niedziele handlowe to termin, który wszedł do obiegu wraz w chwilą wejścia w życie Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Według przepisów, sklepy wielkich sieci handlowych jak np. Lidl, Biedronka, Ikea, Castorama czy Auchan, mogą być czynne w 2019 roku jedynie w ściśle określone niedziele.

Zakaz ten jest jednak wprowadzany stopniowo. I tak, w 2018 roku niedziele handlowe wypadały dwa razy w miesiącu - w pierwszą i ostatnią niedzielę - zaś w tym roku placówki handlowe mogą być czynne jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. Tak więc we wrześniu, w siódmym dniu tygodnia, zakupy zrobimy dopiero za dwa tygodnie, czyli 29 września.

>>> Niedziele handlowe w 2019 roku. Zobacz materiał wideo:

Zobacz wideo

Niedziele handlowe wrzesień 2019. Które sklepy będą czynne

Nie jest jednak tak, że wszystkie placówki handlowe będą zamknięte. W najbliższą niedzielę zapominalscy, niewielkie zakupy, zwłaszcza te spożywcze, będą mogli zrobić. W ustawie jest bowiem cała lista wyjątków od zakazu handlu. Jakie sklepy będą więc czynne? Przede wszystkich te zlokalizowane np. na dworcach kolejowych czy autobusowych, sklepy franczyzowe typu Żabka czy Carrefour Express, czy te na stacjach paliw.

Dla większej jasności zacytujmy artykuł 6.1 w całości:

Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:

1)     na stacjach paliw płynnych;
2)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
3)     w aptekach i punktach aptecznych;
4)     w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7)     w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8)     w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9)     w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10)   w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11)   w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12)   w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13)   w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14)   w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
15)   w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
16)   w strefach wolnocłowych;
17)   w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
18)   na terenie jednostek penitencjarnych;
19)   w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
20)   w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
21)   w przypadku handlu towarami z automatów;
22)   w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
23)   w hurtowniach farmaceutycznych;
24)   w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
25)   w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
26)   w zakładach pogrzebowych;
27)   w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
28)   w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
29)   w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
30)   na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
31)   w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
32)   w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Więcej o: