Banki ostrzegają - o kredyty będzie ciężej. Rośnie ryzyko, coraz więcej kredytów zagrożonych

Banki oczekują w IV kwartale br. spadku popytu na kredyty mieszkaniowe, wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne i stabilnego popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, przy dalszym zaostrzaniu polityki kredytowej w każdym z tych segmentów, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych banków pn. "Sytuacja na rynku kredytowym IV kwartał 2019 r.".
Zobacz wideo

"Na IV kwartał 2019 r. banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i spadek popytu. Należy jednak zauważyć, że przewidywania banków odnośnie do kształtowania się popytu na kredyty mieszkaniowe charakteryzują się stosunkowo niską trafnością" - czytamy w raporcie pt. "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2019 r.". 

Będzie ciężej o kredyty hipoteczne?

W III kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, jednak nie zmieniły istotnie warunków kredytowych. W opinii ankietowanych podmiotów zaostrzenie polityki kredytowej wynikało z przyczyn nieobjętych ankietą, w tym m.in. z realizacji zaleceń UKNF oraz zmiany strategii banków, podano także.

W III kwartale 2019 r. banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. 

"W opinii ankietowanych instytucji, do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz czynniki nieobjęte ankietą, m.in. poprawą sytuacji makroekonomicznej kraju. Banki nie wskazały czynników, które wpływałyby negatywnie na popyt na kredyty mieszkaniowe" - czytamy dalej. 

Chętnych na pożyczki nie zabraknie

W segmencie kredytów konsumpcyjnych na IV kwartał 2019 r. banki przewidują istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy, choć nieznaczny, wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. 

NBP podał, że w III kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych - nieznacznie zaostrzyły również warunki udzielania kredytów: zwiększyły marżę kredytową, a pojedyncze z nich zwiększyły pozaodsetkowe koszty kredytu i skróciły okres kredytowania. Pojedyncze banki złagodziły warunki nieujęte w ankiecie, m.in. zmniejszyły wymogi dokumentacyjne. 

"W opinii banków, do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych, wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a w pojedynczych przypadkach większy popyt na kredyty konsumpcyjne, wzrost ryzyka związanego z realizacją wymaganych zabezpieczeń oraz pogorszenie się bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banku. Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej" - czytamy również. 

W III kwartale 2019 r., zgodnie z przewidywaniami banków, nieznacznie zwiększył się popyt na kredyty konsumpcyjne. 

Przedsiębiorcy nadal chcą kredytów

Banki uczestniczące w badaniu nie stwierdziły zauważalnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw w III kwartale br. Te, które odczuły spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go głównie spadkiem zapotrzebowania na finansowanie środków trwałych oraz zapasów i kapitału obrotowego, a także zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. 

"Ankietowane banki w niewielkim stopniu zmieniły warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw. Banki nieznacznie zwiększyły marżę kredytową oraz wymagane zabezpieczenie kredytów. Zmiany pozostałych warunków udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie były istotne" - wskazano także. 

NBP podał, że banki, które zaostrzyły politykę kredytową w III kwartale 2019 r., uzasadniały to możliwością pogorszenia się bieżącej lub oczekiwanej sytuacji: banku i całej gospodarki oraz podniesieniem się ryzyka branży (m.in. produkcja i dystrybucja wyrobów stalowych i agrobiznesu) i wzrostem udziału kredytów zagrożonych. 

"Na IV kwartał 2019 r. banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz utrzymanie się dotychczasowego popytu na kredytu dla przedsiębiorstw" - podał także bank centralny. 

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2019 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc.

Więcej o: