Ile komornik może potrącić z wynagrodzenia? Ile wynosi kwota wolna od potrąceń w 2020 roku?

Kwota wolne od potrąceń zależna jest od płacy minimalnej. Jej wartość w 2020 roku wzrosła do 2600 zł brutto, w związku z czym zmieniły się także maksymalne wartości jakie pracodawca lub komornik może potrącić z wypłaty.
Zobacz wideo

Potrącenia z pensji, są regulowane przez art. 87 Kodeksu pracy. Można ich dokonać bez pytania pracownika, ale konieczny jest wyrok i postanowienie sądu z klauzulą wykonalności. Sytuacje, kiedy można dokonać potrącenia, są jasno określone, muszą być dokonywane w określonej kolejności i w odpowiednich kwotach. Pierwszeństwo mają świadczenia alimentacyjne, w ramach których pracodawca może potrącić 3/5 wynagrodzenia. W części przypadków, możliwe jest zajęcia całej kwoty, mowa o:

  • nagrodzie z zakładowego funduszu nagród,
  • dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
  • należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Następnie pracodawca może potrącić inne należności niż świadczenia alimentacyjne, a także: 

  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy, tzn. udzielone za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Z tego tytułu pracodawca może zabrać połowę wynagrodzenia pracownika. Ostatnia grupa, to potrącenia za kary porządkowe, które mogą pochłonąć maksymalnie 1/10 wynagrodzenia. 

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń?

Przepisy Kodeksu pracy regulują kwotę wolną od potrąceń w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy, czyli np. za opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2600 zł brutto. Potrąceń można dokonywać dopiero po odliczeniu obowiązkowych składek i podatków, a więc od kwoty netto pensji minimalnej, która wynosi 1877,62 zł. W związku z tym kwota wolna od potrąceń w 2020 r. jest równa płacy minimalnej netto w przypadku potrąceń dla należności innych świadczenia alimentacyjne. Dla zaliczek pieniężnych jest to 75 proc., czyli 1408,22 zł. Za kary porządkowe można zabrać z kolei nawet 1689,86 zł ( 90 proc. minimalnej pensji netto).

Więcej o: