Czy pracodawca może wysłać wypowiedzenie mailem? W określonych przypadkach. Prawnik wyjaśnia

W związku z izolacją społeczną utrudnione są różne formy komunikacji. Kryzys natomiast powoduje, że wiele osób traci pracę. Czy pracodawca może nas zwolnić poprzez maila? Zapytaliśmy o to prawnika.

Trwający kryzys i rządowe zmiany nie wpłynęły na zasady wypowiadania umowy o pracę. Pracodawcy nie mają większych uprawnień. Fizycznie dostarczony list z wypowiedzeniem nie jest jedyną formą zwolnienia pracownika. W ten sposób jednak możemy być pewni, że pismo jest w mocy, jeśli tylko zawiera wszystkie konieczne elementy. W przypadku umowy o pracę obok formalności musi znaleźć się w nim przyczyna zwolnienia (w odniesieniu do umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony) oraz pouczenie o możliwości odwołania wraz z terminem i określeniem sądu właściwego do jego wniesienia. - Brak takiego pouczenia może być podstawą do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - poinformowała nas radca prawny, Małgorzata Szysiak-Rossa. 

Zobacz wideo Czy czterodniowy tydzień pracy ma sens?

Czy pracodawca może wręczyć nam wypowiedzenie zdalnie? Art. 30 § 3 Kodeksu pracy, stanowi, że powinno ono zostać złożone na piśmie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r. (III PZP 17/02, OSNP 2003, nr 20 poz. 481) zawiera stanowisko, iż doręczenie pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi za pomocą faksu (a następnie przesłanie oryginału pisma listem poleconym) jest skuteczne i w konsekwencji to data odbioru faksu rozpoczyna bieg terminu wypowiedzenia. Analogicznie, mogłoby to mieć zastosowanie w stosunku do wiadomości e-mail.

Czy pracodawca może nas zwolnić mailem?

Wypowiedzenie może zostać również dostarczone w formie elektronicznej, bez konieczności wysyłania go listem. Warunkiem ważności oświadczenia woli w takiej formie, jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli nasz pracodawca takowym dysponuje, to wysłane przez niego mailem wypowiedzenie będzie ważne i skuteczne.

Czy forma pisemna jest konieczna, aby wypowiedzenie było skuteczne? Kodeks pracy reguluje, że wypowiedzenie o pracę winno być złożone na piśmie, ale nie uzależnia skuteczności wypowiedzenia od zachowania formy oświadczenia. Należy jedynie ujawnić wolę w sposób dostateczny, a za złożone uznaje się je wtedy, gdy doszło do zainteresowanej strony w sposób taki, że mogła ona zapoznać się z jego treścią. W przypadku niezłożenia oświadczenia woli w formie pisemnej pracownik może żądać orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia (bądź przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach) albo odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 Kodeksu pracy.

Dopuszczalna wysokość odszkodowania może wynieść nawet do równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zaś w przypadku umowy o pracę na okres próbny, bądź na czas określony, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie

- informuje mecenas Małgorzata Szysiak-Rossa.

Podsumowując, niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia umowy o pracę nie powoduje nieważności czynności, lecz Kodeks pracy przewiduje inne sankcje za nieprzestrzeganie przez pracodawcę powyższej zasady. Warto w tym miejscu również zauważyć, że negatywne skutki niezachowania formy pisemnej wypowiedzenia przez pracownika nie obciążają go w żadnym stopniu. Jeśli więc pracodawca nie zachował formy pisemnej, to zwolnienie jest w mocy, ale możemy domagać się odszkodowania lub przywrócenia na stanowisko. 

Więcej o: