Płaca minimalna pójdzie w górę. Mniej, niż PiS obiecywało, ale i tak będzie firmy sporo kosztować

Płaca minimalna ma od przyszłego roku wzrosnąć do 2800 zł z 2600 zł w tym roku. Pracownicy się ucieszą, ale dla wielu firm, przede wszystkim tych mniejszych, oznacza to wzrost kosztów. Wyliczono to w dokumencie z oceną skutków regulacji, dołączonym do rozporządzenia rządu w tej sprawie.

Płaca minimalna budziła wiele emocji od czasu ogłoszenia tak zwanej piątki Kaczyńskiego. Przed wyborami parlamentarnymi z jesieni 2019 roku, prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział szybkie i mocno podnoszenie najniższych wynagrodzeń. Zgodnie z tą obietnicą, od 2021 roku miały one wynosić 3000 zł brutto. Rządząca partia z tej obietnicy jednak się wycofała, przez kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronariwusa. 

Zobacz wideo Dlaczego PiS podnosi płacę minimalną? (wrzesień 2019 r., po obietnicach PiS)

Płaca minimalna. Propozycja rządu: 2800 zł, bez porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego

Zgodnie z zasadami z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, płaca minimalna powinna wynosić nie mniej niż 2716,10 zł, a minimalna stawka godzinowa - 17,80 zł. Rząd zaproponował, by było to 2800 zł, co oznacza podwyżkę o 7,7 proc., a w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych - 18,3 zł.  

30 lipca propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców i pracowników. Rada miała 10 dni na dojście do porozumienia.To się nie udało. Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada Dialogu Społecznego  nie uzgodni w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w roku następnym, Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 września.

Projekt tego rozporządzenia jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przekazano go do konsultacji społecznych. Pracodawcy i związki zawodowe mogą zgłaszać uwagi do 26 sierpnia.

Wyższa płaca minimalna będzie kosztować firmy około 3,87 mld zł

Z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji (OSR) wynika, że podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku będzie oznaczać dla firm koszt zbliżający się do 4 miliardów złotych. W przypadku dużych firm będzie to 826,2 mln zł, dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw - ponad 3,039 mld zł. 

"Ocena wpływu podniesienia wynagrodzenia minimalnego do poziomu 2800 zł jest obecnie utrudniona w związku z epidemią COVID-19. Prognozy dotyczące stopy bezrobocia w 2021 r. prezentowane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych wskazują na to, że efekt epidemii będzie odczuwalny przede wszystkim w 2020 r., zaś w 2021 r. sytuacja powinna się ustabilizować lub poprawić" - podano w uzasadnieniu. Zaznaczono jednak, że "nie istnieją wiarygodne wyniki badań, które w jednoznaczny sposób pozwalałyby szacować wpływ zmiany poziomu płacy minimalnej na rynek pracy".

Wynagrodzenie na poziomie minimalnego otrzymuje obecnie 1,7 mln osób. Jak wynika z szacunków, rozporządzenie będzie też oddziaływać na ok. 2 mln przedsiębiorców, w tym 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.

Skutki płacy minimalnej dla finansów publicznych w 2021 to blisko miliard złotych 

Wzrost płacy minimalnej będzie miał też skutki dla sektora finansów publicznych. Zgodnie z wyliczeniami z OSR, mają one sięgnąć w przyszłym roku  918,2 mln zł. Poza tym, wydatki budżetu państwa wzrosną w 2021 r. o około 385,76 mln zł w skali roku - z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym ostatnim przypadku chodzi o m.in. o: 

- składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych (ok. 12,66 mln zł),

- składki na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (ok. 1,06 mln zł),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (ok. 3,74 mln zł),

- wynagrodzenia za pracę skazanych (ok. 12,03 mln zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej (ok. 0,20 mln zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej (ok. 0,026 mln zł),

- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (ok. 2,44 mln zł),

- świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi, zdrowotnymi oraz kosztami obsługi (ok. 353,6 mln zł).