Wniosek o postojowe - kto może z niego skorzystać, w jakiej wysokości i jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne lub samozatrudnionych - to rodzaj pieniężnego wsparcia wypłacanego w sytuacji, kiedy dana firma ma przestój w prowadzeniu swojej działalności. Z naszego artykułu dowiesz się, komu przysługuje świadczenie postojowe, w jakiej wysokości oraz jak złożyć wniosek o tego rodzaju pomoc finansową.
Zobacz wideo Czy rząd złamał prawo, wprowadzając lockdown?

Świadczenie postojowe jest jedną z form wsparcia w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej", która przewidziana jest m.in. dla osób pracujących na umowie cywilnoprawnej. Przysługuje ono na wniosek. Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? 

Postojowe dla osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej  - komu przysługuje?

Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie:

 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenie,
 • innej umowy o świadczeniu usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rządowej, ze świadczenia postojowego może skorzystać wyżej wymieniona osoba, jeżeli: 

 • wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r. (jeśli zgłasza się po świadczenie postojowe po raz pierwszy. Jeśli po raz kolejny to obowiązuje warunek wykonywania umowy przed 1 lutego 2020 roku);
 • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) - to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej (uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek) nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
 • nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

WAŻNE: Aby otrzymać kolejne świadczenia postojowe, konieczne jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę, że sytuacja wskazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 1. Można otrzymać 2 080 zł - świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane - przy założeniu, że suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) 
 2. Świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy;
 3. Wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.
 • wniosek o świadczenie postojowe może złożyć do ZUS zleceniodawca lub zamawiający. Jest to wniosek RSP-C;
 • jeśli masz więcej niż jedną umowę z różnymi zleceniodawcami, to każdy z nich z osobna wnioskuje o świadczenie postojowe;
 • wniosek można złożyć też samodzielnie.

Wnioski o świadczenie mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie należy przekazać do ZUS drogą elektroniczną: przez PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Jeśli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o postojowe, to pracownik może zrobić to sam - wypełniając formularz RSP-CZ i przekazując go do ZUS wyłącznie elektronicznie. Wniosek o kolejne świadczenie postojowe oznacza konieczność wypełnienia formularza RSP-CK.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, jakie warunki?

Świadczenie postojowe przysługuje także osobom samozatrudnionym, czyli takim, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą (na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym korzystających z Ulgi na start oraz ulg w ramach Małego ZUS plus MDG +), a miały one przestój w następstwie koronawirusa. Świadczenie przysługuje każdemu, kto prowadził 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodami wyszczególnionymi na stronie rządowej.

 • 2080 zł otrzymasz jeśli: rozpocząłeś prowadzenie działalności przez 1 kwietnia 2020 r. i nie została ona zawieszona (chyba, że po 31 stycznia 2020 r.); przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP oraz nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • 1300 zł otrzymasz jeśli: rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT; mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Osoby samozatrudnione muszą złożyć do ZUS wniosek RSP-D najpóźniej w terminie trzech  miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii droga papierową lub elektroniczna za pośrednictwem PUE ZUS. Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy - dokładne zasady można znaleźć na stronie ZUS.

Postojowe dla pracownika - co warto wiedzieć?

Kodeks pracy nie podaje jednoznacznej definicji przestoju, jednak zakłada się, że jest to nieprzewidziana przerwa w normalnym toku pracy. Może powstać zarówno z winy pracownika, pracodawcy, jak i być spowodowany przyczynami niezależnymi od stron stosunku pracy. Przestoje są powodowane najczęściej: zakłóceniami technicznymi (np. awaria maszyny), zakłóceniami organizacyjnymi (np. brak odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do wykonania określonego zadania), warunkami atmosferycznymi czy innymi czynnikami (np. strajk, pożar, wyłączenie prądu itp). 

 1. pracownik musi zgłosić gotowość do wykonywania pracy;
 2. przestój nie był zawiniony przez pracownika;
 3. gdy przestój wynika z przyczyn pracodawcy i pracownik nie może wykonywać pracy.

Wynagrodzenie postojowe - w jakiej wysokości?

W przypadku, gdy stawka taka nie została ustalona przy zatrudnianiu pracownika, przysługuje mu 60 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Warto jednak pamiętać, że wartość nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ważne! Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie pracownik otrzyma odpowiednią pensję, która nie może być niższa od wynagrodzenia postojowego. Co więcej, pracodawca nie może w tym czasie z własnej inicjatywy wysłać pracownika na urlop bezpłatny, ani nakazać mu skorzystania z urlopu wypoczynkowego, chyba że był on wcześniej zaplanowany.

Więcej o: