Zasiłek dla bezrobotnych 2021 - komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka, przysługuje osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Ile wynosi świadczenie w 2021 roku, kto może go pobierać i przez jaki okres? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w naszym artykule
Zobacz wideo Borys: Po drugiej fali może przyjść trzecia i czwarta. Musimy mierzyć pomoc biorąc pod uwagę możliwości finansów publicznych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom bez zatrudnienia, które są zarejestrowane w urzędzie pracy. Wysokość świadczenia ustalana jest raz w roku w czerwcu. 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Jakie warunki należy spełnić?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia kilka warunków:

 • jest zarejestrowana się w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • w urzędzie pracy nie ma dla niej odpowiedniej propozycji pracy, stażu czy przygotowania zawodowego.
 • posiada co najmniej roczny staż pracy. Musi też wykazać, że przepracowała minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy - dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Bezrobocie w Polsce najwyższe od blisko trzech lat. GUS podał nowe dane Bezrobocie w Polsce najwyższe od blisko trzech lat. GUS podał nowe dane

Warto wiedzieć, że do czasu pracy wlicza się również okres:

 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do wykonywania pracy.

Istotnym jest jednak fakt, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych można utracić, a następuje to m.in. w momencie, kiedy osoba bezrobotna bez uzasadnionej przyczyny odmowi propozycji przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także prac interwencyjnych, społecznie użytecznych czy robót publicznych. Statut osoby bezrobotnej można ponownie otrzymać po upływie co najmniej 120 dni.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych, czy ile można otrzymać

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2021 roku określa ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Jeden z artykułów tego aktu prawnego wprowadza podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Argumentację do takiego stanu rzeczy możemy znaleźć w uzasadnieniu do projektu ww. ustawy, gdzie czytamy:

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych jest konieczne z uwagi na nową sytuację na rynku pracy, jaka powstała w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. Przez ostatnie lata niski poziom bezrobocia powodował, że większość osób, które traciły pracę, miała dużą szansę - jeśli były zdeterminowane - w dość szybkim czasie znaleźć nowe zatrudnienie, choćby czasowe. Sytuacja kryzysowa spowodowana pandemią skutkuje przede wszystkim gwałtownym zmniejszeniem się ofert pracy

Warto jednak podkreślić, że nie każdy bezrobotny otrzyma taką samą wysokość zasiłku, zależy ona bowiem od stażu pracy osoby bezrobotnej. Wyróżniamy zatem trzy rodzaju zasiłków:

 1. Zasiłek obniżony - w wysokości 80 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych należny osobie, która przepracowała mniej niż 5 lat.
 2. Zasiłek podstawowy - w wysokości 100 proc. zasiłku należny osobie, która przepracowała od 5 do 20 lat.
 3. Zasiłek podwyższony - w wysokości 120 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych należny osobie, która przepracowała przynajmniej 20 lat.

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Dokumenty istotne przy rejestracji w urzędzie

Jak już wspominaliśmy, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które posiadają taki status i zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby dokonać takiej rejestracji?

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • świadectwa szkoły, dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych - do wglądu urzędników;
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie - wymagane do obliczenia wysokości przysługującego zasiłku. 

W przypadku byłych przedsiębiorców, chcących zarejestrować się w PUP i starających się o zasiłek dla bezrobotnych, niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z ZUS-u potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Zasiłek zwykle przyznawany jest na okres sześciu miesięcy.

Jakoś pracy może spadać Polacy wypychani na śmieciówki? Dane z rynku pracy niepokoją ekspertów

Zasiłki dla bezrobotnych - na co może liczyć osoba bez pracy

Osoby bez pracy, mogą także liczyć również na dodatki do zasiłku:

 • za samodzielne znalezienie pracy (423, 90 zł brutto),
 • za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy (169,60 zł brutto),
 • za wykorzystanie czasu bezrobocia na studia podyplomowe (169,90 zł),
 • za kontynuowanie nauki (847,80 zł brutto),
 • za skorzystanie ze stypendiów szkoleniowych, stażowych lub na przygotowanie zawodowe dorosłych (1017,40 zł brutto). 

Warto także pamiętać o tym, że osoby bezrobotne mogą korzystać równocześnie z innych zasiłków, takich jak:

 • zasiłek rodzinny - jeśli osoba bezrobotna wychowuje dzieci i spełnia kryterium dochodowe;
 • świadczenie rodzicielskie - przysługuje osobom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, czyli również osobom bezrobotnym i wynosi 1000 zł netto;
 • zasiłek okresowy - ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem.

Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne Wzrost zasiłku dla bezrobotnych? 1540 zł proponuje Lewiatan

Więcej o: