Zasiłek opiekuńczy 2021 - ile wynosi, komu i kiedy przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy muszą przerwać pracę ze względu na chorobę dziecka. Można się o niego ubiegać również wówczas, kiedy szkoła, przedszkole lub żłobek zostaną zamknięte, a także w sytuacji choroby opiekunki czy rodzica, który na stałe opiekuje się dzieckiem.
Zobacz wideo Likwidacja OFE. Opłata przekształceniowa podatkiem od oszczędności?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi, który musi przerwać pracę z powodu opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło ośmiu lat i gdy wystąpiła jedna z sytuacji wymienionych w ustawie. Zasiłek można pobrać także w sytuacji opieki nad chorym dzieckiem, chorym członkiem rodziny czy dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat w konkretnych sytuacjach. 

Zasiłek opiekuńczy na dziecko - kiedy i komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy na dziecko to rodzaj świadczenia, którego ogólne zasady określa Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem wspomniany zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej m.in. w sytuacji, kiedy musi ona sprawować opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia w konkretnych sytuacjach. 

 • z nieprzewidzianych przyczyn zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której to placówki uczęszcza dziecko;
 • w sytuacji choroby niani dziecka;
 • gdy nastąpił poród lub choroba rodzica, który dotychczas opiekował się dzieckiem;
 • wówczas, gdy wystąpiła konieczność pobytu w szpitalu rodzica, który do tej pory na stałe opiekował się dzieckiem.

Ponadto, o zasiłek opiekuńczy można się ubiegać w sytuacji, gdy istnieje konieczność opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat. Zasiłek można otrzymać też na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym jej stopniem, gdy dziecko wymaga codziennej opieki, leczenia i rehabilitacji aż do ukończenia 18. roku życia (a także do 24 lat, w przypadku tych dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS, zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, czyli:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom, które wykonują pracę nakładczą,
 • osobom, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo tym, które współpracują z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracują na podstawie umowy uaktywniającej (jak np. nianie),
 • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność lub współpracują z osobą, która prowadzi taką działalność.

Warto pamiętać, że prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, jednak to świadczenie może otrzymać tylko jeden z rodziców - ten, który złoży wniosek. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2021 z powodu COVID-19 - w jakich sytuacjach i do kiedy?

Pod koniec lutego rząd ogłosił, że od 1 marca przedłuża wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Rodzice dzieci poniżej 8. roku życia, które nie będą mogły pójść do przedszkola, żłobka czy szkoły, będą mogli pobierać zasiłek opiekuńczy do 14 marca 2021 roku

Rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wówczas, gdy:

 • zamknięto placówkę opiekuńczą lub oświatową, do której uczęszcza dziecko z powodu COVID-19;
 • placówki są otwarte, jednak brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu);
 • brak jest możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Tego rodzaju świadczenie - podobnie, jak w sytuacji zasiłku opiekuńczego określonego na ogólnych zasadach - przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co również istotne, zasiłek ten nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy 2021? Wysokość świadczenia 

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy 2021? Wysokość zasiłku opiekuńczego na dziecko w wymiarze miesięcznym wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku (czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność wypłaty zasiłku). 

Dodatkowo, dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, podstawa nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia i po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia.

Ważne! Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym rodzic sprawuje opiekę nad swoją pociechą, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenie w postaci zasiłku opiekuńczego finansowane jest z funduszu ubezpieczeń społecznych (ZUS) nawet jeśli wypłaca je pracodawca. W zależności zatem w jakich okolicznościach chcesz otrzymać zasiłek, będziesz musiał złożyć niezbędne dokumenty do swojego pracodawcy (w przypadku umowy o pracę) lub bezpośrednio do ZUS-u (osoby prowadzące działalność pozarolniczą)

Pamiętaj również o tym, że możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do sześciu miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Więcej o: