NIK krytycznie o inwestycjach wojskowych. Jest zawiadomienie do prokuratury

Każdego roku na cele obronne z budżetu państwa przeznaczane jest 1,5 miliarda złotych. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że proces planowania inwestycji w wojsku jest nieprecyzyjny i skomplikowany. W sprawie inwestycji w Elblągu, NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury.

NIK informuje, że Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWSZ) w latach 2015-2019 realizował 2 360 zadań inwestycyjnych, na które przeznaczył łącznie ponad 6 661 742 zł. W ciągu tych czterech lat przekazano użytkownikom 578 inwestycji budowlanych. W ramach swoich uprawnień, NIK sprawdziła, czy planowanie i realizacja zadań w ramach inwestycji budowlanych przebiegało w sposób celowy, efektywny i zgodny z prawem.

NIK skontrolowała realizację ponad 2 tys. inwestycji na przestrzeni czterech lat

Kontrola objęła MON, IWSZ oraz siedem jednostek budżetowych, które realizowały zadania inwestycyjne. "Zadania te zostały zrealizowane przede wszystkim w celu przygotowania niezbędnej infrastruktury dla funkcjonowania jednostek operacyjnych oraz przyjętych priorytetów Sił Zbrojnych RP" - informuje NIK.

Inwestycje dotyczyły głównie infrastruktury zabezpieczającej funkcjonowanie Sił Zbrojnych, w szczególności tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również poprawy warunków funkcjonowania i dostosowania ich do zwiększającej się liczebności wojsk sojuszniczych na terytorium Polski.

"Realizowane były także zadania na potrzeby systemu zabezpieczenia logistycznego, infrastruktury lotniskowej czy zabezpieczenia warunków szkoleniowych oraz socjalno-bytowych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej" - przekazała NIK.

Na jednego inspektora nadzoru inwestorskiego przypadało nawet 30 zadań

Z kontroli NIK wynika, że nieprecyzyjny i skomplikowany proces planowania zadań inwestycyjnych wymaga wprowadzenia licznych poprawek. Z 509 zrealizowanych inwestycji budowlanych, plan początkowy zmieniono aż w 492 przypadkach, czyli w 96,7 proc. Według NIK tak duża zmienność planów spowodowana jest zbyt dużą ilością podmiotów biorących udział w planowaniu oraz brakiem precyzji.

Problemem podczas realizacji inwestycji jest również zbyt mała liczba inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kontrola NIK-u wykazała, że w badanym okresie zaledwie 12 inspektorów wojskowych realizowało łącznie od 800 do 1000 zadań, których wartość była równa od 0,9 mln zł do 1,3 mld zł. NIK podkreśla, że w skrajnych przypadkach na jednego inspektora w ciągu roku przypadało nawet 30 zadań. Takie nagromadzenie obowiązków uniemożliwia rzetelne i terminowe dokonywanie odbioru i rozliczania wykonanych zadań.

NIK składa zawiadomienie do prokuratury

Na skutek dokonanej kontroli, NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie. Dwóch funkcjonariuszy publicznych podejrzewanych jest o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podejrzenia związane są z budową strzelnicy garnizonowej w Elblągu i wypłaceniem wykonawcy nienależnego wynagrodzenia za niewykonane roboty budowlane w wysokości 1648,4 tys. zł. Nieprawidłowości wystąpiły również podczas robót dostosowania strzelnicy do nowego programu strzelań i wypłacenia wykonawcy zadania nienależnego wynagrodzenia za roboty branży teletechnicznej w wysokości 859,3 tys. zł.

Zobacz wideo Czy prezydent Biden odmieni politykę klimatyczną Stanów Zjednoczonych?
Więcej o: