Podatek od zysków kapitałowych. Co musisz o nim wiedzieć?

Podatek od zysków kapitałowych, czyli popularnie zwany podatek Belki dotyczy osób fizycznych, które osiągnęły zyski poprzez inwestowanie swojego kapitału. Ile wynosi? Czy są wyjątki, kiedy podatnik nie musi zapłacić podatku od zysku kapitałowego?

Podatek od zysków kapitałowych to kolejna danina, jaką państwo pobiera od swoich obywateli, aby zasilić wpływy do budżetu. Na czym polega i kto musi zapłacić taki podatek?

Zobacz wideo Piotr Kuczyński o transferach socjalnych rządu: Groźne jest to, że to są wydatki na lata, nikt tego nie odbierze

Zyski kapitałowe: co to takiego?

Aby wyjaśnić, na czym polega taki podatek, przede wszystkim trzeba zastanowić się, czym są owe zyski kapitałowe. Otóż zyski kapitałowe to inaczej odsetki lub dywidendy, które klient otrzymuje z tytułu poniesionej inwestycji. Jeśli decydujesz się ulokować swoje oszczędności na koncie oszczędnościowym lub lokacie, albo zainwestować je w funduszu kapitałowym, wówczas wszelkie zyski jakie uzyskasz, podlegają podatkowi od zysków kapitałowych. 

Podatek od dochodów kapitałowych, czyli podatek Belki

Podatek od dochodów kapitałowych zwany jest inaczej podatkiem Belki. Nazwa ta nawiązuje do nazwiska profesora Marka Belki, który będąc ministrem finansów wprowadził wspomniany podatek. Funkcjonuje on w Polsce już od 2002 roku. Przedmiotem opodatkowania są m.in.:

 • odsetki od papierów wartościowych,
 • odsetki od pożyczek,
 • odsetki od wkładów oszczędnościowych 
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • dywidendy,
 • przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

Podatek od przychodów kapitałowych: jak się go odprowadza?

Podatek od przychodów kapitałowych należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Jeśli twoje środki gromadzone są na koncie lub lokacie bankowej, wówczas nie ma problemu - gdyż obowiązek ten spoczywa na banku, który zarządza twoim kapitałem. Płatnik, czyli bank, przekaże na twój rachunek kwotę zysku pomniejszoną o podatek od zysków kapitałowych.

Samodzielne obliczenie i odprowadzanie podatku Belki jest konieczne tylko w przypadku, gdy osiąga się zysk ze sprzedaży jednostek z zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub sprzedaży papierów wartościowych.

Ile wynosi podatek od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych został ustanowiony na mocy ustawy o podatku od osób fizycznych. Szczegółowe regulacje, dotyczące jego funkcjonowania, zostały umieszczone w art. 30a i 30b. Zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych wynosi 19 proc. Jest on pobierany od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Podatek od zysku kapitałowego: wyjątki

Istnieją wyjątki, kiedy podatnik nie musi zapłacić podatku od zysku kapitałowego. Należą do nich:

 • odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych - o ile lokaty te zostały założone przed 1 grudnia 2001 roku oraz umowy na ich założenie nie były zmieniane, przedłużane lub odnawiane po tym dniu, a także nie zostały one rozwiązane oraz nie został z nich wypłacony kapitał przed upływem okresu, na który zostały zawarte;
 • odsetki i dyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego - o ile papiery wartościowe zostały nabyte przed 1 grudnia 2001 roku;
 • odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta;
 • dochody z odpłatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 roku obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 roku oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1997 roku;
 • dochody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych - nabytych przed 1 stycznia 2004 roku;
 • dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych - jeżeli jednostki uczestnictwa zostały nabyte przed 1 grudnia 2001 roku.

Podatek dochodowy od zysków kapitałowych: jak uniknąć płacenia podatku?

Prawo podatkowe jest coraz bardziej szczelne, dlatego nie ma możliwości uniknięcia opłacania podatku Belki. Jeszcze do 2012 roku podatnicy korzystali z popularnego rozwiązania jakim były tzw. lokaty jednodniowe, czyli produkty finansowe, które przewidywały dzienną kapitalizację odsetek. Ówczesne przepisy umożliwiały pomijanie kwot podatku poniżej 50 groszy i tym samym pozwalały uniknąć podatku Belki. 

Więcej o: