Alkohol, wypadki i apel PIP. Pracodawcy mają problem, a praca zdalna wciąż nieuregulowana

Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w systemie pracy. Wielu pracowników przeszło na pracę zdalną. Sytuacja jest trudna, ponieważ pojawiają się doniesienia o nadużywaniu alkoholu w czasie pracy. Tymczasem pracodawcy nie mogą sprawować bezpośredniej kontroli nad pracownikami, którzy wykonują swoją pracę z domu.
Zobacz wideo Komunikator Zoom bije rekordy i budzi kontrowersje. Czy jest bezpieczny?

Nowe funkcje w Microsoft TeamsMicrosoft Teams ze sporymi zmianami. Nowości na smartfonach i komputerach

- U jednego z naszych klientów-pracodawców pracownik w czasie wideokonferencji świadczył pracę w stanie wskazującym na spożycie - powiedział "Gazecie Wyborczej" dr Marcin Wojewódka, radca prawny w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. - Nie było żadnych wątpliwości, że takie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych powinno się skończyć tzw. dyscyplinarką. I tak się stało - dodał.

Praca zdalna może być czynnikiem zwiększającym problemy związane z nadużywaniem używek. - Wynika to przede wszystkim z mniejszej kontroli pracodawcy nad sposobem wykonywania pracy przez pracownika pracującego zdalnie - zaznaczył Marcin Wojewódka.

Samo podejrzenie nie wystarczy. Pracodawcy ryzykują zwalniając nietrzeźwych pracowników

Zwolnienie pracownika może nieść ze sobą konsekwencje dla pracodawcy, a udowodnienie spożywania alkoholu w czasie pracy zdalnej jest bardzo trudne. Samo podejrzenie nie uzasadnia zwolnienia - Wręczenie pracownikowi w takiej sytuacji oświadczenia o rozwiązaniu umowy dyscyplinarnie może skutkować domaganiem się przez pracownika przywrócenia go do pracy albo wypłaty odszkodowania - stwierdza w rozmowie z Money.pl mec. Miłosława Strzelec-Gwóźdź, partner zarządzający z kancelarii prawnej GP Kancelaria Radców Prawnych z Krakowa.

Inspektorzy pracy nie mają możliwości przeprowadzenia kontroli w mieszkaniach pracowników, aby sprawdzić nietrzeźwość. Z kolei adwokat Piotr Graczyk z Kancelarii Raczkowski w rozmowie z Money.pl przypomniał wyrok SN z 10 października 2000 roku. - Sąd Najwyższy uznał, że nie można dać dyscyplinarki osobie nietrzeźwej, która zmaga się z chorobą alkoholową i się leczy - powiedział.

Adwokat dodał, że pracodawcy nie muszą tolerować nietrzeźwości przy pracy zdalnej. - Można zwolnić już na podstawie zachowania pracownika, a nietrzeźwości dowodzić różnymi dowodami - zauważył. Pracodawcy mogą również zażądać od pracownika stawienia się w biurze, a odmowa może być kolejną przyczyną zwolnienia.

Home Office"Łatwiej spotkać się online, niż jechać z drugiego końca świata" [WYWIAD]

Wypadki śmiertelne przy pracy zdalnej. PIP apeluje o przepisy

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku zgłoszono sześć wypadków przy pracy zdalnej. Dwóch poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała, trzech poniosło śmierć, a jeden doznał lekkich obrażeń. W opublikowanym komunikacie PIP apeluje o stworzenie precyzyjnych przepisów w zakresie pracy zdalnej.

Nie mamy podstaw do tego, by prowadzić czynności kontrolne w prywatnych domach pracowników, co stanowi dużą przeszkodę przy badaniu wypadków związanych z pracą zdalną, jak również przy ocenie przestrzegania warunków BHP

- stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy.

Rząd od roku pracuje nad uregulowaniem pracy zdalnej

W czerwcu minie rok od pierwszych zapowiedzi o przeniesieniu przepisów dotyczących pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Prace nad regulacją wciąż trwają i nie wiadomo, kiedy dobiegną końca. - Trudno obecnie określić, kiedy dokładnie dobiegną końca prace legislacyjne nad projektem zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej - napisała Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii w odpowiedzi na interpelację poselską (druk nr 20603).

Jak wyglądają główne założenia obecnej wersji projektu ustawy?

 • praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę. Uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej będzie dopuszczalne zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia;
 • zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi, a jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiego porozumienia albo u pracodawcy nie działają związki zawodowe - w regulaminie ustalonym przez pracodawcę;
 • w szczególnych przypadkach praca zdalna będzie mogła być wykonywana także na polecenie pracodawcy, jednak tylko w sytuacji, w której pracownik będzie posiadał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy;
 • wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne na polecenie pracodawcy lub na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie albo regulamin;
 • każda ze stron będzie miała możliwość efektywnego wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy;
 • pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, jak również pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (w tym koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). W przypadku jednak, gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony;
 • w przypadku wykonywania pracy zdalnej wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej;
 • pracodawca będzie realizował obowiązki wynikające z działu dziesiątego Kodeksu pracy z wyłączeniem:

          - obowiązku organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

          - obowiązku dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,

          - obowiązków dotyczących pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,

          - obowiązku dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej,

 • narzędzia pracy i materiały wykorzystywane przez pracowników przy pracy zdalnej będą musiały spełniać wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy (niezależnie od tego, czy będą zapewnione przez pracodawcę, czy pracownik będzie wykorzystywał własnych);
 • szkolenie wstępne BHP osób zatrudnianych do pracy zdalnej w całości będzie mogło się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • wszyscy pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą podlegali szkoleniom okresowym BHP (na zasadach ogólnych),
 • niedopuszczalne będzie zlecanie w ramach pracy zdalnej prac:

          - szczególnie niebezpiecznych,

          - w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych dla pomieszczeń mieszkalnych,

          - z zastosowaniem substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, żrących, promieniotwórczych, drażniących, uczulających lub innych o nieprzyjemnym zapachu, pylących lub intensywnie brudzących,

 • do badania wypadku przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy - z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego.
Więcej o: