Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Jak je napisać? [WZÓR]

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika to dokument, w którym pracownik motywowuje swoją decyzję o odejściu z dotychczasowego miejsca pracy. Jak je napisać?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika to oświadczenie, w którym pracownik wyraża wolę zaprzestania pracy na danym stanowisku po upływie okresu wypowiedzenia. W zależności od rodzaju umowy jaką pracownik był związany z pracodawcą, okres wypowiedzenia może mieć różną długość - od kilku dni do trzech miesięcy. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę najczęściej ma miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę na okres próbny, czas określony lub nieokreślony. I tak w każdym przypadku długość okresu wypowiedzenia prezentuje się następująco:

  1. Umowa na okres próbny do dwóch tygodni - okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze;
  2. Umowa na okres próbny dłuższy niż dwa tygodnie - okres wypowiedzenia wynosi tydzień;
  3. Umowa na okres próbny na trzy miesiące - okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Umowa na czas określony i nieokreślony:

  • gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie;
  • gdy pracownik był zatrudniony minimum sześć miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi miesiąc;
  • gdy pracownik był zatrudniony minimum trzy lata - okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. 

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno zawierać:

.......................................                                                                         .......................................

imię i nazwisko                                                                                         miejscowość, data

.......................................

adres zamieszkania

                                                                                                 ........................................................ 

                                                                                                dane pracodawcy


                                                   Wypowiedzenie umowy o pracę

Ja, niżej podpisany(a)................................. wypowiadam umowę o pracę zawartą z ............................................ dnia........................... w...............................  z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego...................................... .


                                                                                           ..................................................
                                                                                                              podpis

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Co to?

Wypowiedzenie umowy o pracę może mieć także tryb natychmiastowy. Co to znaczy? Otóż w takim wypadku stosunek pracy ustaje natychmiast po złożeniu dokumentu. Jednak zastosowanie tego rodzaju wypowiedzenia może nastąpić tylko w określonym przypadku, a mianowicie:

  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków względem pracownika;
  • zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko. 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przebiega tak samo, jak w pozostałych przypadkach. Złożyć je może zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Więcej o: