Kapitał początkowy a wysokość emerytury z ZUS. Jak wystąpić o ponowne przeliczenie?

Kapitał początkowy potrafi znacząco zwiększyć emeryturę. Wiele osób, którym niebawem będzie przysługiwało to świadczenie, zapomina złożyć wniosek do ZUS o wyliczenie kapitału ze składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 roku. Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które podejmują pracę na umowie o pracę, co miesiąc odprowadzają składkę do ZUS. Zgromadzony w ten sposób kapitał stanowi w przyszłości podstawę do wypłacania świadczenia emerytalnego. Jak sprawdzić jego wysokość? 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Kapitał początkowy w ZUS

Pracownicy urodzeni po 1948 roku, którzy byli zatrudnieni przed 1999 rokiem, powinni wystąpić do ZUS z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego. Jest to konieczne, gdyż dopiero w 1999 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął prowadzić indywidualne konta, na których gromadzone są środki. Wcześniej pracodawcy przekazywali listy zbiorcze, dlatego za ten okres ZUS ma obowiązek wyliczyć właśnie kapitał początkowy - a to w znaczny sposób może podnieść wysokość naszej emerytury. W przypadku, gdy nie będziemy wnioskować o ustalenie wysokości kapitału początkowego, wówczas podstawą wyliczenia świadczenia będą jedynie składki odprowadzane po 1999 roku

Kapitał początkowy a wysokość emerytury

Jak już wspomniano, wysokość składek ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości emerytury. O ile rozpoczęliśmy pracę po 1999 roku - nie będzie z tym żadnego problemu, gdyż wszelkie środki trafiają bezpośrednio na indywidualne konto ubezpieczonego. Osoby, które pracowały na umowie o pracę przed 1999 rokiem, muszą wystąpić z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego, co w rzeczywistości sprowadza się do ustalenia teoretycznej składki za tamten okres. 

Ustalony kapitał początkowy podnosi wysokość emerytury, dlatego warto pamiętać o jego ustaleniu, nim rozpoczniemy pobieranie świadczenia. Wystąpić z wnioskiem o jego ustalenie można w każdej chwili, najpóźniej jednak wraz z wnioskiem o emeryturę. 

Do ustalenia wysokości kapitału początkowego potrzebne będą następujące dokumenty:

 • kwestionariusz wyszczególniający okresy składkowe i nieskładkowe (formularz ZUS ERP-6);
 • świadectwa pracy, które potwierdzają okresy zatrudnienia przed 1999 rokiem (albo inne dowody o okresach składkowych i nieskładkowych);
 • zaświadczenia o zatrudnieniu przed 1999 rokiem, które wystawić może pracodawca lub jego następca prawny.

ZUS. Kapitał początkowy i ponowne przeliczenie

ZUS ustala wysokość kapitału początkowego, kierując się następującymi wskazaniami:

 • część uzależniona od uwzględnionych okresów składkowych (1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy);
 • część uzależniona od uwzględnionych okresów nieskładkowych (0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy);
 • część socjalna (24 proc. kwoty bazowej, która wynosi 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II kwartału 1998 r., tj. 1220,89 zł, czyli 293,01 zł).

Istnieją przesłanki, kiedy ZUS zobowiązany jest do ponownego przeliczenia kapitału początkowego. Należą do nich sytuacje kiedy kapitał początkowy był wyliczony przed:

 • zmianą ustawy emerytalnej od 1 lipca 2004 roku;
 • wejściem Polski do Unii Europejskiej;
 • podpisaniem umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym;
 • zmianą ustawy od 23 września 2011 roku;
 • zmianą ustawy od 1 października 2013 roku;
 • zmianą ustawy od 1 maja 2015 r.

Przesłanką do ponownego obliczenia kapitału początkowego jest też dotarcie do nowych dokumentów potwierdzających okresy składkowe. 

Więcej informacji na temat kapitału początkowego można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Więcej o: