Umowa pożyczki - co powinna zawierać? Czy umowa pisemna obowiązuje też rodzinę? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa pożyczki, aby zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca, mieli świadomość swoich praw i zobowiązań?

Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa pożyczki? Co powinien wiedzieć każdy, kto ma zamiar udzielić lub skorzystać z takiej formy finansowego wsparcia? Dzięki jasnej i klarownej umowie obie strony powinny znać obowiązki z niej wynikające, jak również ewentualne konsekwencje powstałe w wyniku niewywiązania się jednej ze stron.

Zobacz wideo "Planuję kupić mieszkanie. Zrobić to teraz czy czekać?" Ekspert wyjaśnia [Q&A]

Umowa pożyczki. Jak powinien wyglądać wzór dokumentu?

Na początek jednak warto ustalić, czym tak na prawdę jest umowa pożyczki? Otóż jest to pisemne zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy albo rzeczy. Jednocześnie pobierający pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilość pieniędzy (lub rzeczy). Pożyczka jest więc czasowym przeniesieniem własności, które kończy się w momencie gdy pożyczający dokonuje stosownego zwrotu. 

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Umowa pożyczki. Elementy, które musi zawierać

Umowa pożyczki posiada elementy, które sprawiają, że jest ona dokumentem poświadczającym zaistniałą sytuację. W praktyce pożyczkę można udzielić w oparciu o ustalenia ustne, jednak w świetle prawa, jeśli dotyczy ona kwoty większej niż 1000 zł, powinna zostać uregulowana pisemnie. 

W typowej umowie pożyczki zawarte powinny być następujące elementy:

  • dokładna data i miejsce zawarcia umowy pożyczki,
  • strony umowy (podstawowe dane: imię, nazwisko, pesel, adres),
  • przedmiot umowy,
  • dokładnie omówione warunki zwrotu pożyczki,
  • oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy,
  • warunki wypowiedzenia umowy,
  • własnoręczne podpisy stron.

Umowa pożyczki w rodzinie. Jak wygląda?

Umowa pożyczki w rodzinie to coraz częściej wykorzystywana opcja w przypadku, gdy dzielimy się naszymi pieniędzmi z najbliższymi. Warto zawsze ją spisać, gdyż stanowi to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla każdej ze stron umowy. Pożyczkobiorca ma pewność, że kwota spłaty nie będzie wyższa niż opiewała umowa, a pożyczkodawca ma jasność co do terminu jej spłaty. Co do zasady, umowa pożyczki w rodzinie powinna wyglądać, jak każda inna tego rodzaju umowa i zawierać wszystkie wcześniej wymienione elementy (z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa). Ważne jest to, że aby była ważna, nie trzeba udawać się do notariusza w celu uzyskania potwierdzenia. 

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne) Podatek od pożyczki - co to takiego? Co z pożyczkami od rodziny?

Umowa pożyczki. W jakiej formie można ją wypowiedzieć?

Bardzo ważną kwestią w przypadku umowy pożyczki jest punkt dotyczący jej wypowiedzenia. W jakiej formie umowa pożyczki może zostać wypowiedziana? Otóż w przypadku, gdy pożyczający w momencie udzielania pożyczki nie wiedział o złym stanie materialnym pożyczkobiorcy lub nie mógł się tego dowiedzieć. Wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy pożyczki. Odstąpienie takie może zostać tak na prawdę wykonane w dowolnej formie. Jeśli jednak umowę zawarto w formie pisemnej, rezygnacja powinna nastąpić w ten sam sposób. 

William Shatner w stroju Kapitana Jamesa T. Kirka do filmu 'Star Trek V', 1988 r. Kapitan Kirk wrócił w kosmos, tym razem naprawdę. William Shatner pobił rekord

Umowa pożyczki między osobami fizycznymi. Wzór

Poniżej znajdziesz wzór umowy pożyczki między osobami fizycznymi. 

                                                                  UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. w dniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                           (miejscowość)                                                        (data)

pomiędzy:  . . . . . . . . . . . . . . . . dalej zwanym „Pożyczkodawcą", a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dalej zwanym „Pożyczkobiorcą". 

§ 1 Przedmiot umowy

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie  . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

2. Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy określoną w ust. 1 kwotę pieniężną, której odbiór Pożyczkobiorca kwituje, poprzez podpisanie Umowy.

§ 2 Termin i sposób zwrotu przedmiotu umowy

1. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy przedmiot Umowy pożyczki określony § 1 ust. 1 w terminie do dnia………………………………..

2. Pożyczka zostanie zwrócona gotówką do rąk Pożyczkodawcy, przy czym miejscem spełnienia świadczenia będzie …………………………………………………lub przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy o nr …………………………………...…………………….. przy czym datą zwrotu kwoty pożyczki określonej w § 1 ust. 1 będzie data uznania rachunku bankowego Pożyczkodawcy określoną kwotą.

3. Pożyczkobiorca może zwrócić Pożyczkodawcy przedmiot Umowy przed terminem ustalonym w ust. 1.  

§ 3 Oświadczenia stron

1. Pożyczkobiorca oświadcza, że udzieli Pożyczkodawcy wszelkich informacji oraz udostępni niezbędne dokumenty obrazujące jego sytuację majątkową i finansową.

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego sytuacja finansowa jest zadowalająca i gwarantuje terminową spłatę pożyczki.

§ 4 Wypowiedzenie umowy

1. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku, gdy z udzielonych przez Pożyczkobiorcę informacji wynika, że sytuacja majątkowa Pożyczkobiorcy jest niestabilna i zachodzą wątpliwości, czy przedmiot pożyczki zostanie zwrócony w terminie określonym w § 2 ust. 1.

2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem …………………. tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku zwrot przedmiotu pożyczki powinien nastąpić ostatniego dnia terminu wypowiedzenia.

...................................................                                                            ......................................................

podpis Pożyczkodawcy                                                                          podpis Pożyczkobiorcy

Umowa pożyczki w rodzinie. Roszczenia

Umowa pożyczki w rodzinie może zostać naruszona. Przeważnie dzieje się to po stronie pożyczkobiorcy, ale zdarzają się także odwrotne sytuacje. W przypadku, gdy pożyczkodawca nie wydaje przedmiotu umowy, roszczenie biorącego pożyczkę przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od momentu, kiedy przedmiot miał być wydany.

Więcej o: