Umowa darowizny - co powinna zawierać? Jak sporządzić prawidłowy dokument? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa darowizny? Jakie elementy muszą zostać w niej zawarte? Jak się ma taka umowa do kwesti związanych z podatkiem? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz poniżej.

Co powinna zawierać umowa darowizny, aby można ją było traktować jako pełnoprawny dokument? Umowa darowizny jest to jeden z najczęściej sporządzanych rodzajów umowy, nie tylko między osobami fizycznymi, ale także podmiotami prawnymi. Jak powinna wyglądać?

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

Umowa darowizny. Wzór umowy

Poniżej przedstawiamy wzór umowy darowizny.

                                                  UMOWA DAROWIZNY

 zawarta dnia …....................w …......................................... pomiędzy:

                          (data)                               (miejscowość)

…............................................(imię i nazwisko darczyńcy) zamieszkałym w….....................................  (adres darczyńcy), legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ........................................ zwanym dalej: "Darczyńcą" 

…............................................(imię i nazwisko darczyńcy) zamieszkałym w …......................................(adres darczyńcy), legitymującym/cą się dowodem osobistym nr ........................................ zwanym dalej: "Obdarowanym".

§ 1 Przedmiot darowizny

1. Przedmiotem darowizn jest....................................................................(opis przedmiotu darowizny)

2. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem ….............................................(przedmiot darowizny)      będącego przedmiotem darowizny oraz, że przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.

§ 2 Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę ......................................................... zł (słownie:........................................................................................................................................).

§ 3 Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy/już nastąpiło/nastąpi w dniu..............................................

§ 4 Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą .......................................................... (oznaczenie strony która poniesie koszty).

§ 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7 Umowa została sporządzona w  .................... jednobrzmiących egzemplarzach, po ….............. dla każdej ze stron.

 ...….............................                                                                                 ...….............................           

       Darczyńca                                                                                                         Obdarowany

Umowa darowizny. Najważniejsze elementy

Najważniejsze elementy umowy darowizny, które każdorazowo muszą się w niej znaleźć, to przede wszystkim:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy (podstawowe dane osobowe),
 • dokładne określenie przedmiotu darowizny,
 • określenie warunków przekazania przedmiotu darowizny,
 • określenie strony ponoszącej koszty umowy darowizny,
 • podpisy odręczne.

Umowa darowizny. Jak sporządzić prawidłową umowę?

Umowa darowizny jest sporządzana w momencie, gdy darczyńca zamierzamy przekazać nieodpłatnie pieniądze lub inny składnik majątku drugiej osobie. Wszelkie związane z nią kwestie zostały uregulowane przez Kodeks Cywilny - wszelkie wątpliwości co do jej formy rozwiewa art. 890 KC. 

Umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Kodeksu Cywilny dodatkowo określa, że dla niektórych podmiotów obowiązkowe jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Dotyczy to:

 • darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • darowizny praw spółdzielczych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl. 

Umowa darowizny. W jakiej formie należy zgłosić ją do US?

Umowa darowizny powoduje, że jedna ze stron ulega wzbogaceniu. Taki fakt należy natomiast zgłosić do Urzędu Skarbowego. Służy do tego specjalny druku SD-Z2. W przypadku, gdy mamy do czynienia z umową darowizny w postaci aktu notarialnego, wówczas zgłoszenia do US dokonuje notariusz.

Umowa darowizny a podatek

Wszelkie umowy darowizny są objęte podatkiem od darowizny lub spadku. Oznacza to, że każdy obdarowany ma obowiązek uiszczenia odpowiedniego podatku do US. Nieco inaczej sprawa ma się, jeśli darowizna pochodzi od osoby bliskiej, a jednocześnie nie przekracza ustalonej kwoty. W poszczególnych grupach podatkowych przewidziane są zwolnienia, a także kwoty wolne od podatku.

 • Grupa 1 (małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie) - kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł;
 • Grupa 2 (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) - kwota wolna od podatku 7276 zł;
 • Grupa 3 - pozostałe osoby, nie zaliczone do pozostałych grup - kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

Umowa darowizny w rodzinie

Jak już wspomniano wyżej, umowa darowizny w rodzinie rządzi się nieco innymi prawami, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie podatkowe. 

Rodzice należą do zerowej grupy podatkowej, co oznacza, że wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn. Jest jednak jeden warunek: po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku wynoszącej 9637 zł musi zostać dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US.

Więcej o: