Co powinna zawierać umowa najmu? Jak sporządzić dokument, który zabezpieczy interesy obu stron? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa najmu, aby zarówno prawa osoby wynajmującej, jak i najemcy były jasne i klarowne? Sprawdź, z jakich elementów powinna składać się prawidłowo skonstruowana umowa najmu.

Co powinna zawierać umowa najmu oraz jak ją przygotować interesuje głównie osoby, które są w posiadaniu nieruchomości (mieszkania, domu) i chcą ją wynająć. Niemniej jednak umowa ta ma zastosowanie także w innych przypadkach, np. gdy użyczamy komuś sprzętu, samochodu etc. 

Zobacz wideo Skąd się bierze patodeweloperka? Narkun: Deweloperzy wykorzystują to, co daje im prawo

Umowa najmu - co to jest?

Kwestie dotyczące tego, co to jest umowa najmu, reguluje w polskim prawie Kodeks Cywilny. Według niego umowa ta dotyczy sytuacji, gdy wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do użytku najemcy na czas oznaczony lub nieoznaczony. W zamian najemca zobowiązuje się do terminowego wnoszenia określonego wynagrodzenia. Przedmiotem najmu mogą być przedmioty, jak również nieruchomości. Wyłączone z najmu są natomiast przedmioty zużywalne oraz prawa. 

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

William Shatner w stroju Kapitana Jamesa T. Kirka do filmu 'Star Trek V', 1988 r. Kapitan Kirk wrócił w kosmos, tym razem naprawdę. William Shatner pobił rekord

Umowa najmu mieszkania - wzór dokumentu

Najczęstszym powodem do spisania umowy najmu, jest najem lokalu. Jak powinna wyglądać umowa najmu mieszkania? Poniżej znajdziesz wzór.

                                                    Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta dnia ................................... w....................................................................... pomiędzy:          ...........................................................(dane wynajmującego), zwanym dalej Wynajmującym

a.........................................................(dane najemcy), zwanym dalej Najemcą.

§1 Wynajmujący oświadczył, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w …………………….…………przy ulicy …………………………nr  budynku ….... nr lokalu ………zwanego dalej lokalem mieszkalnym.

§2

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ww. lokal mieszkalny wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).

2. Najemca oświadcza, że zobowiązuje się płacić Wynajmującemu ustalony czynsz.

§3

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostaje zawarta na czas od............…...do................................

§4 Strony ustaliły, że czynsz najmu za jeden miesiąc wynosi ……….................. (słownie ……………………… .....................................................) złotych miesięcznie i płatny jest z góry w terminie do ........ dnia każdego miesiąca.

§5

1. Najemca, poza zapłatą czynszu na rzecz Wynajmującego, obowiązany będzie dokonywać wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mieszkania (opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz odpadów, etc).

2. Najemca, zgodnie z art. 681 KC, będzie na własny koszt dokonywał drobnych nakładów na rzecz lokalu mieszkalnego

§6

Na poczet nieopłaconych należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości …………………… (słownie ……………………………… ………………………………………………………..) złotych, którą to kaucję Wynajmujący ma obowiązek zwrócić w kwocie pomniejszonej o niespłacone przez najemcę zobowiązania.

§7

1. Wynajmujący zobowiązuje się przedstawiać Najemcy bieżące rachunki obejmujące opłaty eksploatacyjne, o których mowa w §5 w terminie co najmniej 7 dni przed terminem płatności.

2. Najemca zobowiązuje się przedstawiać Wynajmującemu w dniu terminu płatności, o których mowa w pkt. 1 tego paragrafu, dowody ich uiszczenia.

§8 Najemca nie ma prawa do podnajmowania mieszkania ani jego części osobom trzecim.

§9

1. Najemca nie dokona żadnych zmian budowlanych w lokalu mieszkalnym bez uprzedniej zgody Wynajmującego. otrzymanej w formie pisemnej.

2. Nakłady poniesione przez Najemcę na trwałe ulepszenie lokalu mieszkalnego dokonane zgodnie z pkt 1 tego paragrafu zostaną mu zwrócone przez Wynajmującego w chwili rozwiązania umowy najmu.

3. Jeśli Wynajmujący nie wyraził zgody na dokonanie trwałych ulepszeń lokalu mieszkalnego przez Najemcę, może odmówić zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę na ich rzecz oraz zażądać przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, opisanego m.in. w §1 i §2 niniejszej umowy.

§10 Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy najmu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem (liczonym od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone) w następujących wypadkach:

 • jeżeli Najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki
 • jeżeli Najemca zalega z płatnościami czynszu za przynajmniej 3 pełne okresy,
 • jeżeli Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego użytku lokal mieszkalny lub jego część osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.


§11

W lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem umowy najmu, mieszkać będą:

1.   ……………………………………………………………………………………………………………………

2.   ……………………………………………………………………………………………………………………

§12 Jakiekolwiek zmiany dotyczące przedmiotu najmu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 Wynajmujący                                                                                                     Najemca     

Umowa najmu - ważne elementy

Jeżeli planujesz wynajem mieszkania, możesz samodzielnie stworzyć umowę najmu. Elementy, które muszą się w niej znaleźć, to:

 • oznaczenie stron umowy,
 • opis przedmiotu najmu,
 • obowiązki wynajmującego, jak i najemcy,
 • wysokość czynszu i opłat dodatkowych,
 • czas trwania umowy,
 • okres wypowiedzenia,
 • podpisy obu stron.

Budowa osiedla na warszawskim Gocławiu, wrzesień 2021 Ostatni raz tyle mieszkań budowaliśmy, gdy stawała wielka płyta

Umowa najmu - jakie dane powinny się w niej znaleźć?

Dane, jakie zawieramy w umowie najmu, to przede wszystkim dokładne dane osobowe, które pozwolą na łatwą identyfikację i dotarcie zarówno do wynajmującego, jak i najemcy. Ponadto należy w niej umieścić także dokładny opis przedmiotu tak, aby w momencie ustania umowy nie było wątpliwości co do tego, czy jej warunki zostały spełnione. 

Umowa najmu: w jakiej powinna być formie?

Co do zasady, umowa najmu w formie pisemnej jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. W przypadku, gdy zawieramy umowę najmu jako umowę cywilnoprawną na okres poniżej roku, nie jest wymagana forma pisemna. 

Umowa najmu. Na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę najmu? Otóż umowa ta może występować w różnych wersjach, z których każda spełnia nieco inne kryteria i daje inny zakres ochrony stronom umowy. I tak:

 • umowa cywilnoprawna - tego rodzaju umowę może podpisać z najemcą zarówno prywatny właściciel nieruchomości, jak również przedsiębiorstwo, które trudni się wynajmem mieszkań. Może być ona zawarta na dowolny okres, nie musi mieć formy pisemnej, a także nie wymaga potwierdzenia notarialnego.
 • umowa najmu okazjonalnego - jest to umowa, którą zaproponować najemcy może wyłącznie właściciel mieszkania. Zawrzeć ją można wyłącznie na czas oznaczony, nie przekraczający okresu 10 lat. Musi mieć ona formę pisemną, a dodatkowo także potwierdzenie notarialne. Trzeba ją także zarejestrować w urzędzie skarbowym.
 • umowa najmu instytucjonalnego - to rodzaj umowy, który spisać z najemcą może wyłącznie instytucja lub firma. Podobnie jak w przypadku umowy najmu okazjonalnego, wymaga ona pisemnej formy, ale może być zawarta na dowolny okres.
Więcej o: