Co powinna zawierać umowa o dzieło? Kiedy zawiera się ten typ umowy? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa o dzieło? Jakie podstawowe dane należy w niej zawrzeć? Zobacz, jak wygląda wzór umowy o dzieło.

Umowa o dzieło jest jedną z umów nazywanych śmieciowymi. Co oznacza dla pracownika zatrudnienie na podstawie takiej umowy?

Zobacz wideo

Umowa o dzieło. Co to jest i kiedy się ją zawiera?

Co powinna zawierać umowa o dzieło - nad tym zastanawia się wiele osób, które podejmują pracę właśnie w oparciu o ten typ umowy. Tzw. umowy śmieciowe od lat są dla wielu pracodawców rozwiązaniem, które pomaga ograniczyć koszty zatrudnienia pracowników. Jedną z tego typu umów jest umowa o dzieło, która z definicji jest umową cywilnoprawną, w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, za które zlecający zobowiązuje się wypłacić ustalone wynagrodzenie.

Umowa o dzieło zakłada, że osoba podejmująca się wykonania dzieła, ponosi pełną odpowiedzialność za wynik swojej pracy i ewentualne jej wady. Zlecający ma więc prawo żądać ich usunięcia. W zamian za to wykonujący dzieło ma dużą swobodę co do tego w jaki sposób je wykona, w jakim miejscu i czasie. Nie musi także robić tego osobiście. 

Więcej o pracy na stronie głównej Gazeta.pl. 

Umowa o dzieło. Jak wygląda wzór dokumentu?

Wzór umowy o dzieło możesz znaleźć poniżej. Znajdziesz w nim wszelkie dane niezbędne do zawarcia takiej umowy.

                                                                    UMOWA O DZIEŁO

Umowa zawarta w dniu ………………… r., w………………………, pomiędzy……………………………(oznaczenie strony zlecającej wykonanie dzieła), zwanym dalej Zamawiającym
……………………………………… (oznaczenie strony przyjmującej zlecenie wykonania dzieła), zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:
………………………………………………………..........................................(opis zlecanego dzieła)

§ 2

1. Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w terminie do dnia...................... następujące materiały i narzędzia:

1)..............................................................................................................................................

2)..............................................................................................................................................

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, a niezużyte zwrócić Zamawiającemu w dniu wydania dzieła.

§ 3 Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień ................................, a wykonania na dzień ............................................... .

§ 4 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości...................... zł (słownie: ................................................................... złotych). Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu w dniu odbioru wykonanego dzieła, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku.

§ 5 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................                                                                ……………………………

         Zamawiający                                                                                       Wykonawca

Umowa o dzieło. Elementy, które muszą się w niej znaleźć

Umowa o dzieło zawiera elementy podstawowe, które pozwalają na identyfikację stron umowy, a także jasno i klarownie określają kwestie dotyczące wykonania samego dzieła. Każdorazowo powinny znaleźć się w niej następujące dane:

  • oznaczenie stron umowy o dzieło: osoba zlecająca wykonanie dzieła, osoba wykonująca dzieło;
  • określenie przedmiotu umowy o dzieło;
  • wynagrodzenie;
  • określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła;
  • inne ustalenia;
  • podpisy obu stron umowy.

Umowa o dzieło. Jakie dane warto w niej zawrzeć?

Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Daje ona bowiem sporo przestrzeni dla wykonawcy dzieła, a także nie obciąża mocno kosztami zlecającego wykonanie dzieła. Jakie dane w umowie o dzieło muszą się znaleźć? Przede wszystkim są to dokładne dane obu stron: wykonawcy i zlecającego. Nie można także pominąć dokładnego opisu wykonywanego dzieła. Im będzie on dokładniejszy, tym mniejsza szansa na to, że zostanie ono stworzony w sposób nieodpowiadający wymaganiom zleceniodawcy.

Umowa o dzieło: w jakiej powinna być formie?

W jakiej formie najczęściej zawierana jest umowa o dzieło? Otóż tego rodzaju umowa cywilnoprawna wymaga formy pisemnej, która nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia notarialnego. 

Umowa o dzieło. Na co zwrócić uwagę?

Z punktu widzenia zlecającego wykonanie określonej pracy, warto zwrócić uwagę w umowie o dzieło na punkt dotyczący ewentualnego wypowiedzenia umowy, a także sankcji za niewywiązanie się z jej postanowień. Jest to sposób na zabezpieczenie się przed nieuczciwymi wykonawcami, którzy po otrzymaniu narzędzi lub zaliczki na poczet wykonania pracy porzucają ją lub nie dotrzymują terminów.

Więcej o: