Co powinna zawierać umowa zlecenie? Jakie punkty muszą się w niej znaleźć? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa zlecenie, która jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych w naszym kraju? Czy jest szansa na to, że śmieciówki znikną z rynku pracy?

Co powinna zawierać umowa zlecenie, która jest na naszym rynku pracy bardzo często wykorzystywana do zatrudniania nowych pracowników? W artykule przedstawiamy wszystkie istotne informacje na ten temat.

Zobacz wideo Pełne oskładkowanie umów zleceń już od stycznia 2022 roku?

Umowa zlecenie. Co to jest i dlaczego jest tak popularną formą zatrudnienia?

Otóż umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonego zlecenia na rzecz zleceniodawcy. Jej największą zaletą - z punktu widzenia pracodawcy - są niższe koszty utrzymania pracowników. Dlatego też na przestrzeni lat widoczne stało się wykorzystywanie tego rodzaju umów przez przedsiębiorców. Na dłuższą metę jest to dla nich opłacalne.

Pracownicy natomiast znajdują się w nieco gorszej sytuacji, gdyż zleceniobiorcy nie mają wielu przywilejów pracowniczych, takich jak przy zatrudnieniu na umowę o pracę, a bardzo często wykonują zadania o charakterze stałym, które kwalifikowałyby ich do zatrudnienia właśnie w ten sposób. Kolejne rządy deklarują, że rozprawią się z umowami śmieciowymi, jednak jak na razie nic z tych obietnic nie zostało spełnione i zapewne prędko się to nie zmieni. 

Umowa zlecenie. Wzór dokumentu

Wzór umowy zlecenie, jaki znajdziesz poniżej, jest uniwersalny i można go modyfikować, w zależności od konkretnej sytuacji. 

                                                                 Umowa zlecenie

Zawarta w dniu.....................................r.  w …........................................ pomiędzy.................... (nazwa przedsiębiorcy)…………………………………………………………………… (adres, NIP, KRS/CEIDG) reprezentowanym przez .............…........................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą

a ………………………………………(imię i nazwisko) zam…............................(adres) legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ….........................................., zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

§ 1 Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do  wykonania następujących czynności: …………………………………………………………………..(opis zlecenia)

§ 2

1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma po ich wykonaniu wynagrodzenie w wysokości ............................... zł brutto, (słownie: …......................................... .................................)

2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunku przedstawionego przez Zleceniobiorcę.

§ 3 Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4 Umowa została zawarta na czas od …........................... do ….............................. r.

§ 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

            Zleceniodawca                                                                                             Zleceniobiorca

Umowa zlecenie. Elementy, które musi zawierać dokument

Umowa zlecenie, jak każda inna formalna umowa, musi zawierać pewne elementy, które sprawią, że będzie można ją uznać za pełnoprawny, wiążący dokument. Jest to:

  • oznaczenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • okres na który zawarta jest umowa,
  • podpisy obu stron.

Umowa zlecenie. Jakie dane potrzebne będą do jej zawarcia?

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych zawieranych w naszym kraju. Od kilku lat uregulowana została kwestia minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w ten sposób. Nowelizacja przepisów z 2017 r. wprowadziła wysokość minimalnego wynagrodzenia godzinowego dla umów zleceń, które jest powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. W 2021 minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy wynosi 18,30 zł. 

Więcej na temat sytuacji pracowników przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Umowa zlecenie. W jakiej formie może być zawarta?

W jakiej formie zawierana jest umowa zlecenie? Najczęściej jest to forma pisemna, gdyż taka nie pozostawia żadnych wątpliwości co do charakteru zleconej pracy. Jasno też określone są w niej obowiązki obu stron umowy, a także wysokość wynagrodzenia za wykonanie przydzielonego zadania.

Umowa zlecenie. Na co zwrócić uwagę?

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę zlecenie? Otóż jeżeli pracownik decyduje się na zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, wówczas część składek jest mu potrącana obowiązkowo, a inne w zależności od złożonej przez niego deklaracji. Chodzi tu o ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne. W przypadku, gdy pracownik zdecyduje się je opłacać, wówczas "na rękę" otrzyma niższe wynagrodzenie, ale w przypadku niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczeń z ZUS, wśród których znajdują się:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy 
  • świadczenie rehabilitacyjne.
Więcej o: