Umowa o pracę - jakie informacje i dane powinna zawierać? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa o pracę? Na jakie kwestie zwrócić uwagę podpisując, tę formę umowy? Jakie dane należy udostępnić pracodawcy? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w artykule poniżej.

Co powinna zawierać umowa o pracę, którą podpisujemy z pracodawcą? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te pytania odpowiadają sobie nie tylko osoby podejmujące po raz pierwszy zatrudnienie, ale także wszyscy, którzy zmieniają miejsce pracy. Co to jest umowa o pracę?

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Umowa o pracę. Co to jest i dlaczego jest korzystna dla pracownika?

Otóż jest to umowa regulująca stosunki między pracownikiem i pracodawcą, która w szczegółowy sposób określa zobowiązania obu stron. Umowa o pracę jest jednocześnie korzystnym rozwiązaniem dla pracownika, gdyż związane są z nią liczne przywileje pracownicze jak np. prawo do urlopu, możliwość skorzystania z urlopów związanych z opieką nad dziećmi, a także liczne zabezpieczania socjalne.

Umowa o pracę. Jak wygląda wzór dokumentu?

Wzór umowy o pracę można znaleźć w internecie. W każdym przypadku umowa o pracę będzie nieco się różnić, jednak podstawowe kwestie pojawić powinny się w każdym formularzu.

…........….................................

    (miejscowość i data)

                                                                 UMOWA O PRACĘ

zawarta na okres próbny od ….................. do ….............. / czas określony od ……............. do ….................../ czas nieokreślony pomiędzy:

…...............................................(nazwa firmy) ..........................................................(adres)................................................................................... (NIP oraz wpis do KRS/CEIDG)

reprezentowaną przez: …..........................................................., zwanym dalej Pracodawcą

….............................................................................(imię i nazwisko)...........................................(adres zamieszkania)...........................................,(PESEL) zwanym dalej Pracownikiem.

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

 • rodzaj pracy:  ….................................................................................................................
 • miejsce wykonywania pracy:..............................................................................................
 • wymiar czasu pracy:............................................................................................................
 • wynagrodzenie:..........................................(słownie:...........................................................)

Umowa o pracę. Jakie elementy powinny się w niej znaleźć?

Umowa o pracę jest niezwykle ważnym dokumentem, na podstawie którego nawiązywany jest stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Określa ona zakres obowiązków pracownika i pracodawcy, a także ewentualne sankcje za ich niedopełnienie. Przepisy dotyczące tego, jak powinna wyglądać umowa o pracę, reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Elementy, które umowa o pracę musi bezwzględnie zawierać to:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wysokość wynagrodzenia za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • podpisy obu stron.

Umowa o pracę. Jakie jeszcze dane powinny się w niej znaleźć?

Dane w umowie o pracę muszą być pełne i aktualne. Jest to ważne dla obu stron zawierających kontrakt. Umowa o pracę może mieć trzy rodzaje:

 • na okres próbny,
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.

Zazwyczaj osoby rozpoczynające swoją pracę w danym przedsiębiorstwie zostają zatrudnione na okres próbny, który zazwyczaj nie przekracza trzech miesięcy. Następnie, w przypadku obustronnej chęci kontynuowania współpracy, pracodawca może zaproponować pracownikowi umowę na czas określony lub nieokreślony. 

Umowa o pracę. W jakiej formie ją zawieramy?

W jakiej formie musi być zawarta umowa o pracę? Otóż każdorazowo musi to być umowa pisemna. Pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi na piśmie ustalenia dotyczące stron umowy, jej rodzaju i warunków.

Dodatkowo, na pracodawcy ciąży obowiązek powiadomienia pracownika w terminie do siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia,
 • wymiarze urlopu wypoczynkowego,
 • długości okresu wypowiedzenia umowy,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Umowa o pracę. Na co zwrócić uwagę?

Umowa o pracę powinna ustalać całokształt stosunków wiążących pracownika i pracodawcę. Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę o pracę? Warto skupić się na podstawowych kwestiach jak np. wymiar czasu pracy. Według ustalonych przez Kodeks Pracy norm, pracownik zatrudniony na pełnym etacie objęty jest normą 8-godzinnego dnia pracy, co daje przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy, a tygodniowy czas pracy - łącznie z godzinami nadliczbowymi - nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Więcej o: