Zasiłek pielęgnacyjny. Ile wynosi? Różni się od dodatku i świadczenia pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż dodatek pielęgnacyjny. Kwoty są jednak podobne. Dużo wyższe jest świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynoszą dofinansowania i czym się różnią?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Wszystkie trzy świadczenia mają pomóc osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Są między nimi jednak pewne różnice i wykluczenia. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym przysługuje wypłacany przez ZUS dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje natomiast opiekunom zajmującym się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 

Zobacz wideo "250 km stąd, w sytej Polsce, ludzie giną z zimna i głodu"

Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS:

 • osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS)
 • osobom, które ukończyły 75 lat – dodatek otrzymują z urzędu (ZUS sam przyzna dodatek, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia).

Jego wysokość to 239,66 zł miesięcznie. Przysługuje on mniejszej liczbie grup, niż dodatek pielęgnacyjny. Osoby, które nie otrzymały tego świadczenie, mogą się zgłosić do swojej gminy o zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny - co to jest i ile wynosi, komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku z niepełnosprawnością
 • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 16 lat, która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Jednocześnie jednak nie mają do niego prawa:

 • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego
 • osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek wypłaca gmina i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne - ile wynosi? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne dotyczy opiekunów osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji (czyli, tym którym przysługuje zasiłek lub dodatek opiekuńczy). Mogą się o niego ubiegać z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • inny osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Trzeba spełnić jednak jeszcze kilka warunków, które wyliczone są pod TYM adresem.

Wysokość świadczenie pielęgnacyjnego to 1971 zł miesięcznie. W przyszłym roku wzrośnie do 2111 zł netto miesięcznie. 

Więcej o: