Świadczenia rehabilitacyjne 2021. Jak można je uzyskać i komu przysługują świadczenia? [PORADNIK]

Ile wynoszą świadczenia rehabilitacyjne w czwartym kwartale 2021 r.? Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na sposób przyznawania środków? Według najnowszych informacji świadczenie to przysługuje wciąż na takich samych zasadach, jak w 2020 r. Co warto wiedzieć o wysokości świadczenia rehabilitacyjnego, czy jego opodatkowaniu?

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 to świadczenie, które przysługuje każdej osobie odprowadzającej składki chorobowe, a która wyczerpała zasiłek chorobowy. Pieniądze w ramach zasiłku są wypłacane przez ZUS, licząc od 34. dnia niezdolności do pracy. Limit dni zasiłkowych jest z góry określony i wynosi 182 dni na rok. O ewentualnym przedłużeniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Zobacz wideo Nawet 70 proc. osób może doświadczać syndromu oszusta. Częściej to kobiety podważają swoje osiągnięcia

Najnowsze informacje na temat świadczeń, emerytur i bieżących składek znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - ile wynosi?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego może być równa:

 • 75 proc.
 • 90 proc.
 • 100 proc. 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Kwota zależy dokładnie od tego, czy osoba, która będzie korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, doznała urazu wskutek pracy lub choroby zawodowej. Jeśli tak - przysługuje 100 proc. świadczenia. Podobnie jest w przypadku kobiet w ciąży, którym również należy się pełny wymiar zasiłku.

Na 90 proc. kwoty mogą liczyć osoby, które pozostają na zasiłku przez pierwsze 90 dni, czyli trzy miesiące. Po tym czasie przysługuje już tylko 75 proc. świadczenia

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego a waloryzacja

Przy obliczaniu kwoty świadczenia rehabilitacyjne pod uwagę jest brany również wskaźnik waloryzacji. Jest on ogłaszany przez prezesa ZUS co kwartał, czyli raz na trzy miesiące. Obecny wskaźnik waloryzacji, który został ogłoszony 11 sierpnia 2021 r. i stanowi podstawę do obliczania wymiaru zasiłku, wynosi w czwartym kwartale 100,9 proc. 

Ile trwa świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne z ZUS można pobierać przez czas, który pozwoli nam powrócić do pełni zdrowia. Przepisy prawne określają, że maksymalny czas, przez który możemy korzystać ze świadczenia to 12 miesięcy. Jeśli po tym okresie nadal nie wrócimy do sprawności, należy zacząć ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty są niezbędne, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne w czwartym kwartale 2021 r.? By otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek ZUS ZNp-7, dostępny m.in. w urzędzie. Do wniosku należy również dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wypełnione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż na miesiąc przed datą, kiedy składany jest wniosek, 
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk OL-10) - druk jest obligatoryjny, jeżeli wniosek składa osoba, której niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, 
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, 
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej - jeśli niezdolność do pracy ma związek z chorobą zawodową.

Wniosek świadczenie rehabilitacyjne - kiedy należy je złożyć?

Wniosek o świadczenie trzeba złożyć nie później niż na sześć tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego, czyli przed wyczerpaniem się zasiłku chorobowego.

Kto nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego?

Istnieje lista osób, które nie mogą skorzystać ze świadczenia. Należą do nich ci, którzy mają już uprawnienia do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 • zasiłku dla bezrobotnych, 
 • zasiłku przedemerytalnego, 
 • świadczenia przedemerytalnego, 
 • urlopu dla poratowania zdrowia, 
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Świadczenie nie przysługuje także: 

 • za okresy, w których zachowujesz prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, 
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, 
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, 
 • za cały okres świadczenia, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu, 
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywałeś pracę zarobkową albo wykorzystywałeś okres, na który świadczenie zostało przyznane, niezgodnie z jego celem, 
 • jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego wróciłeś do pracy, w której masz ubezpieczenie chorobowe albo masz zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby, 
 • jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Czy można zwolnić pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne?

W świetle prawa, zwolnienie pracownika, który podlega świadczeniu rehabilitacyjnemu, jest możliwe. Głosi to Art. 53 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w miejscu zatrudnienia z powodu choroby, jeśli trwa ona:

 • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową […].

Jednocześnie Kodeks pracy stanowi, że „pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn".

Więcej o: