Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór, zasady i sposób rozwiązania umowy na czas określony i nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę nie należy do najbardziej komfortowych sytuacji w naszym życiu, jednak wcale nie musimy się stresować taką właśnie czynnością - wystarczy, że będziecie dysponowali wiedzą na temat tego, czego należy dopilnować. Jakie elementy powinny się znaleźć we wzorze wypowiedzenia umowy o pracę, kiedy można zrezygnować ze współpracy i jak można tego dokonać?

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być dopilnowane, aby skutecznie móc zrezygnować ze współpracy z dotychczasowym pracodawcą. Jak należy to zrobić?

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron - kiedy można rozwiązać stosunek pracy i jak to zrobić?

Warto oczywiście wiedzieć, że - zgodnie z zapisami Kodeksu pracy - rozwiązanie takiej umowy może się odbywać w różny sposób, i tak:

 • na podstawie porozumienia stron,
 • na podstawie wypowiedzenia jednej ze stron - odbywające się poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • bez okresu wypowiedzenia - odbywające się poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta,
 • poprzez wygaśnięcie stosunku pracy.

Oczywiście najbardziej komfortowa jest sytuacja, w której możemy wypowiedzieć umowę o pracę za porozumieniem stron - jest ona bowiem najbardziej korzystana dla obu stron umowy. W jaki sposób przebiega rozstanie pracownika ze swoim dotychczasowym w takiej sytuacji? Co jest w takich okolicznościach wymagane?

 1. Rozwiązanie współpracy powinno zawierać zgodę obu stron.
 2. Za porozumiem stron można rozwiązać każdy rodzaj umowy o pracę.
 3. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron wymaga podpisania przez obie strony dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga wskazania przyczyny.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika - jak to zrobić?

Rozważając kwestię wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, warto zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę, stanowiącą różnicę w zakresie rozwiązania takiego stosunku pracy przez pracodawcę. Co mamy na myśli? Podstawowa odmienność polega na tym, że pracownik nie musi wskazywać przyczyny, dla której podjął taką decyzję. Co więcej, zasada ta dotyczy każdego typu umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny. Nie można jednak zapominać o tym, że niezwykle istotny jest obowiązujący okres wypowiedzenia, którego należy dotrzymać.

Aby zatem ustalić tego rodzaju kwestię, należy ustalić:

 • rodzaj umowy (na okres próbny, na czas określony/nieokreślony),
 • okres na jaki została zawarta,
 • czas jej trwania.

Aktualne okresy wypowiedzenia umowy o pracę uzależnione są bowiem, od tych właśnie czynników, i tak:

W przypadku umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi:

 • umowa do dwóch tygodni - trzy dni robocze;
 • umowa powyżej dwóch tygodni - tydzień;
 • umowa na trzy miesiące - dwa tygodnie.

W przypadku umowy na czas określony i nieokreślony (w zależności od czasu zatrudnienia pracownika) okres wypowiedzenia wynosi:

 • dla pracownika zatrudnionego krócej niż sześć miesięcy - dwa tygodnie;
 • dla pracownika zatrudnionego minimum sześć miesięcy - miesiąc;
 • dla pracownika zatrudnionego minimum trzy lata - trzy miesiące.

Jak już wiemy, nie musimy wskazywać przyczyny rozwiązania umowy o pracę, jednak powinniśmy dochować odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Zwróćmy teraz uwagę na elementy, jakie powinien zawierać dokument, przez który wypowiemy umowę o pracę. 

Wypowiedzenie umowy o pracę - co musi zawierać taki dokument?

 • miejscowość i datę;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • oświadczenie wymówienia z określeniem daty;
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia ze wskazaniem daty jego upływu;
 • podpisy: strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej tej dokument.

WAŻNE! Mimo powszechnie przyjętego założenia, że wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, warto pamiętać także o tym, że istnieją też inne formy rozwiązania stosunku pracy. Umowa o pracę może zostać zatem rozwiązana także:

 • ustnie - formę taką przewiduje Kodeks cywilny;
 • w formie elektronicznej - wypowiedzenie wysłane drogą elektroniczną będzie skuteczne wyłącznie, gdy zostanie opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony - z jakich powodów możne zostać rozwiązany taki stosunek pracy?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, umowę o pracę na czas nieokreślony ma prawo zakończyć każda ze stron - może się to odbyć za porozumieniem stron lub z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy z inicjatywą zakończenia współpracy wychodzi pracownik, nie musi on podawać przyczyny swojej rezygnacji.

Inaczej jest jednak w przypadku pracodawcy - ten, w przypadku rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bezwzględnie powinien wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. Art. 30 § 4 Kodeksu pracy określa, iż "w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy". 

Warto pamiętać również o tym, że istnieją okoliczności  - wskazane w art. 52 § 1 Kodeksy pracy - wobec których, pracodawca może rozwiązać umowę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Z jakich powodów może się tak zadziać? Z powodu:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ważne! Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony w momencie likwidacji danego stanowiska pracy bądź z powodu likwidacji zakładu pracy.

Więcej o: