Polski Ład. Ulga dla klasy średniej. Kiedy trzeba złożyć wniosek o jej niestosowanie?

Polski Ład wprowadził ulgę dla klasy średniej, która w przypadku osób uprawnionych będzie naliczana automatycznie. Ulga ta w niektórych przypadkach może nie przynieść korzyści finansowych i skutkować niedopłatą. Pracownik powinien więc złożyć oświadczenie, aby pracodawca nie stosował wobec niego tej regulacji.

Ulga dla klasy średniej obejmuje jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Z ulgi nie skorzystają emeryci uzyskujący przychody z tytułu emerytury, zleceniobiorcy i osoby uzyskujące przychody z umów o dzieło.

Ulga dla klasy średniej - założenia regulacji

Podstawą opodatkowania w przypadku ulgi dla klasy średniej jest dochód pomniejszony m.in. o kwotę ulgi dla pracowników lub podatników, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga będzie przysługiwać tylko w sytuacji, gdy suma uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Zgodnie z zasadami pracodawca ma naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie miesięczne pracownika wynosi od 5701 zł do 11 141 zł brutto. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy pracownik sam złoży wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej. Przedsiębiorcy ulgę naliczają sami.

Przeczytaj więcej informacji o Polskim Ładzie na stronie głównej Gazeta.pl

Ulga dla klasy średniej - kiedy wystąpi niedopłata?

Niedopłata może wystąpić w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę zacznie korzystać z ulgi dla klasy średniej, ale w trakcie roku podatkowego zmieni formę zatrudnienia, a jego zarobki ulegną obniżeniu, przez co straci prawo do ulgi.

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej może również przynieść korzyści w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia. To może sprawić, że przekroczy górną wartość przychodu uprawniającego do skorzystania z ulgi, a tym samym konieczność jej zwrotu. Problemem mogą być także premie i nagrody dla pracowników - wtedy należy zwrócić fiskusowi kwotę ulgi.

Wniosek o nienaliczanie ulgi dla klasy średniej

Pracownicy mogą złożyć do pracodawcy oświadczenie o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi przez cały rok. We wniosku należy podać swoje dane: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania.

Dalej można napisać: "Ja niżej podpisany/a wnoszę o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT".

Zobacz wideo Ekspertka wyjaśnia, dlaczego inflacja najbardziej dotknie najbiedniejszych
Więcej o: