Dofinansowanie na nianię 2022. Jak je uzyskać? Komu przysługuje? Ile wynosi?

Rodzice, którzy chcą zatrudnić nianię do opieki nad swoim dzieckiem, mogą starać się o dofinansowanie. Warunkiem koniecznym jest jednak podpisanie umowy aktywacyjnej z opiekunką. Jak uzyskać dofinansowanie na nianię? Komu przysługuje? Ile wynosi w 2022 roku? Odpowiadamy.

Zasady dotyczące uzyskania dofinansowania na zatrudnienie niani zostały określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokument definiuje, że nianią "jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług". Opiekunka nie może być rodzicem dziecka i powinna mieć więcej niż 18 lat. Niania podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Co ciekawe babcia, ciocia czy też inna osoba z rodziny, również może być nianią. Prawo nie wyklucza także, że nianią może być także mężczyzna. 

Zobacz wideo Przyzwyczajenia, trendy, zalecenia medyczne i dobre rady. Czyli skąd właściwie brać wiedzę o pielęgnacji noworodka?

Do jakiego wieku dziecka można pobierać dofinansowanie na nianię? Czym jest umowa aktywacyjna?

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do 3 lat. Rodzice mogą korzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Gdy nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej, to w takich przypadkach ten okres może zostać przedłużony do skończenia przez pociechę 4 lat. Należy pamiętać, iż w rozumieniu przepisów ustawy, rodzicami są także opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Przede wszystkim, aby móc skorzystać ze wsparcia finansowego, należy zawrzeć z nianią umowę uaktywniającą w formie pisemnej. Umowa ta określa: 

 • strony umowy;
 • cel i przedmiot umowy;
 • czas i miejsce sprawowania opieki;
 • liczbę dzieci powierzonych opiece;
 • obowiązki niani;
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
 • czas, na jaki umowa została zawarta;
 • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Warto podkreślić, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, również mogą zatrudnić opiekunkę.

Dofinansowanie na nianię 2022. Ile wynosi? Jak wyglądają formalności z ZUS-em?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca za nianię składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2022 r. wynagrodzenie minimalne zostało podniesione do 3010 zł. Aktualnie dofinansowanie obejmie zatem składki od wynagrodzenia niani nieprzekraczającego kwoty 1505 zł.

Jest także w ewentualność, w której ZUS nie będzie opłacał składek. W przypadku utraty zatrudnienia przez rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, składki będą opłacane tylko przez 3 miesiące od dnia utraty pracy. ZUS nie opłaca także składek gdy rodzice: 

 • są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym,
 • tworzą zawodową rodzinę zastępczą,
 • korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej (na przykład zatrudniają inną osobę, która była bezrobotna).

Pamiętajmy, że zatrudnienie niani należy zgłosić do ZUS-u. Można to zrobić, składając dokumenty osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez PUE ZUS.

Więcej o: