Wniosek o świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy. Jak wypełnić? [WZÓR]

W związku z wojną w Ukrainie, wielu Polaków zaoferowało uciekającym przed nią obywatelom Ukrainy zakwaterowanie w swoim domu. Mogą oni uzyskać 40 zł dziennie na osobę, którą przyjęli pod swój dach. Jak wypełnić wniosek o to dofinansowanie? Wyjaśniamy.

To świadczenie może być przyznane na okres maksymalnie 60 dni - wówczas wyniesie 2400 zł na osobę, czyli 1200 zł za miesiąc. Jak przewiduje ustawa, w szczególnych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może być przedłużony.

Gdzie składać wnioski o świadczenie?

Niezbędną dokumentację do przyznania świadczenia należy złożyć w urzędzie gminy. To samorządy otrzymają pieniądze od państwa na realizację zadań programu. Podstawą prawną wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), czyli tzw. specustawa ukraińska. Wynika z niej, że to świadczenie przysługuje „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe", który zaoferuje zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Minister zdrowia Adam NiedzielskiAdam Niedzielski: Znosimy obowiązek noszenia maseczek. Padła data

Jakie dokumenty musimy złożyć, aby otrzymać świadczenie?

Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o świadczenie składa się z dwóch części: wniosku oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania (każda przyjęta osoba ma swoją kartę zakwaterowania, natomiast wniosek składamy jeden).

 • Niezbędny jest formularz wniosku dotyczący przyznania 40 zł (jest on dostępny tutaj). Możemy wypełnić go w domu na komputerze, wydrukować, podpisać i zanieść do gminy lub wysłać listem.
 • Do wypełnionego wniosku trzeba załączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania", w której musimy podać dane przyjętej osoby oraz podać informację, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności (karta jest dostępna tutaj). Pamiętajmy, że „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania" wypełnia się osobno dla każdego obywatela Ukrainy, któremu udzielono pomocy.

Czarnobyl (zdjęcie ilustracyjne)Pożar koło elektrowni atomowej w Czarnobylu dogaszany. Pomiary w normie

We wniosku o świadczenie pieniężne musimy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada (nie jest wymagany);
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Zobacz wideo Czy rząd żałuje wprowadzenia polskiego ładu?

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Więcej o: