Dopłaty do nawozów. Jakiej wysokości? Od czego to zależy? Jak złożyć wniosek i do kiedy?

Rolnicy mogą od poniedziałku ubiegać się o dopłaty do nawozów. Jaka jest wysokość tej pomocy finansowej? Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wsparcie finansowe dla rolników. Jak tłumaczyła unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager, program o wartości 3,9 mld zł pomoże rolnikom dotkniętym wzrostem kosztów produkcji, który spowodowała rosyjska inwazja na Ukrainę i sankcje, będące jej pochodną.

Więcej o dopłatach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Rolnictwo (zdjęcie ilustracyjne) Dopłaty do nawozów. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski

Pomoc dla rolników - zasady programu

Wnioski o dopłaty do nawozów można składać od 25 kwietnia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR). Formularz wniosku o przyznanie pomocy można znaleźć pod TYM linkiem. Jak czytamy w komunikacie rządowym, wsparcie finansowe skierowane jest do producenta rolnego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
  • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Dofinansowanie dotyczy zakupu w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Jak wyjaśnia ARIMR w komunikacie, pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR. Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Ceny produktów rolnych mocno wzrosły. Skok cen produktów rolnych. W miesiąc wzrost o 15,9 proc. "Bezprecedensowy"

Dopłaty do nawozów. Jakie wsparcie finansowe można uzyskać?

Wysokość pomocy finansowej dla rolników nie może przekroczyć iloczynu deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego".

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

  • ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

albo

  • wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący - czytamy w komunikacie rządowym.

Zobacz wideo Jak wygląda walka z kryzysem klimatycznym na polskiej wsi?

Dopłaty do nawozów. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do wniosku o wsparcie finansowe należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. W przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Więcej o: