Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje? Jakie korzyści daje?

Karta Dużej Rodziny jest systemem gwarantującym zniżki i dodatkowe uprawnienia rodzinom wielodzietnym. Kto może ubiegać się o kartę? Z jakich korzyści i w jakich instytucjach możemy dzięki niej skorzystać? Odpowiadamy.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin trzy plus zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. "Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług" - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Karta Dużej Rodziny. Jakie zniżki gwarantuje? 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na szereg zniżek dotyczących m.in. transportu, artykułów przemysłowych, edukacji, sportu, żywności, odzieży, mieszkania czy miejsc wypoczynku i rekreacji. Dostać można m.in.: 

  • zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50 proc. ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75 proc. ulgi opłaty za paszport - dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami zniżki mogą być wyższe. Jest to jednak zależne od oferty danego podmiotu. Pełna lista partnerów programu i oferowanych przez nich zniżek znajdziesz TUTAJ

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje? Jak się ubiegać? 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci (także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka). Prawo do karty przysługuje również dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

jednak tylko w przypadku, gdy w chwili składania w rodzinie jest co najmniej troje dzieci, które spełniają powyższe warunki.

"Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej" - czytamy na gov.pl.

Co ważne, Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie. Prawo do jej posiadania przysługuje członkowi rodziny wieloletniej, który jest: 

  • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: