PIT 2021. Odszkodowanie, zasiłek i wygrana są zwolnione z opodatkowania. Co jeszcze? [LISTA]

Zapewne wiele osób, które dokonują corocznego rozliczenia PIT, nie zdaje sobie sprawy, że część przychodów oraz dochodów nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak sprawdzić, czy danych środków nie trzeba rozliczać? Przygotowaliśmy listę najczęstszych przykładów.

Przepisy podatkowe zawierają szereg dochodów oraz przychodów, które są zwolnione z podatku. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymali pieniądze ze źródeł wymienionych w ustawie o PIT, nie są zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego. Grupą zwolnioną z płacenia podatku są np. przychody związane ze stypendiami oraz otrzymanymi nagrodami. Zwolnione z podatku są także zasiłki, dofinansowania oraz pozostałe świadczenia rodzinne.

PIT za 2021 rok - jakie dochody i przychody są zwolnione z podatku?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ustawy o PIT) zwolnione z podatku są:

Odszkodowania

 • Z wyjątkiem: odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wygrane

 • W grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe;
 • przyznane przez krajowe i zagraniczne organy władzy, np. za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz tytułu działalności na rzecz praw człowieka;

Zasiłki

 • odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe;
 • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe oraz świadczenie wychowawcze;
 • zasiłek macierzyński;
 • rodzinny kapitał opiekuńczy;
 • dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych;
 • zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;
 • alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych;

Świadczenia rzeczowe przyznane przez pracodawcę

 • wartość ubioru służbowego (umundurowania);
 • wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych; 
 • diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby niebędącej pracownikiem;
 • zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy; itp. 

Dochody zagraniczne

 • część przychodów osób, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach;
 • część dochodów osób, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu: stypendiów;
 • dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Świadczenia związane z działaniami wojennymi

 • dodatek kompensacyjny;
 • ryczałt energetyczny, świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna;
 • kwoty jednorazowej pomocy finansowej wypłaconej ofiarom prześladowań hitlerowskich przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie;
 • emerytury lub renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów;
 • odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wypłacone osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych w Kuwejcie;

Zapomogi i świadczenia

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł;
 • świadczenia otrzymane z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym;

Świadczenia zdrowotne

 • kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną;
 • kwoty na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych;
 • dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłacone na podstawie odrębnych przepisów; itp.

Pełnienie służby publicznej

 • Przychody ze stosunku służbowego otrzymane w służbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej;
 • ale też dotyczy to: funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem; żołnierzy i pracowników wojska wykonujących zadania poza granicami państwa itp.;

Emeryci i renciści

 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
 • wypłaty m.in.: transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne itp.;
 • dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym;
 • otrzymywane z zagranicy: renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia;
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin;

Dochody zwolnione z PIT - co się nie wlicza w podatek? 

Poniżej przedstawiamy też listę dochodów lub przychodów, które są zwolnione z podatków - oczywiście w określonych w ustawie przypadkach.

 • Nabyte dobra
 • Przychody związane z nieruchomościami
 • Dochody związane z oświatą
 • Loterie
 • Stypendia
 • Uczniowie i studenci (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, nagrody, stypendia kwoty umorzonych kredytów studenckich i kredytów na studia medyczne)
 • Wynajem (dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5);
 • Szkolenia
 • Świadczenia przyznane za zesłanie i deportację
 • Udziały
 • Własne hodowle
 • Dawcy krwi, wolontariusze
 • Modernizacje
Zobacz wideo Morawiecki znowu krytykuje Tuska na swojej konferencji. "Czy Platforma i Tusk starali się ulżyć kredytobiorcom?"
Więcej o: