Seniorom przysługuje nie tylko trzynasta i czternasta emerytura [LISTA ŚWIADCZEŃ]

Seniorzy mogą w tym roku skorzystać z wielu dodatkowych zasiłków czy świadczeń. Oprócz "czternastek", "trzynastek", czy corocznej waloryzacji przysługuje im również dodatek osłonowy, czy pielęgnacyjny.

W związku z waloryzacją od 1 marca o siedem procent wzrosły emerytury i renty. Oznacza to, że kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła o blisko 90 złotych i wynosi 1338,44 zł. W zeszłym tygodniu rząd przyjął również ustawę, która przewiduje, że w tym roku 14. emerytura ma być wypłacana z urzędu wraz z wypłatą świadczeń sierpniowych. Oprócz tego emeryci będą mogli skorzystać z kilku innych świadczeń.  

Zobacz wideo wEmerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska?

1. Dodatek osłonowy  

Dodatek osłonowy jako część tarczy antyinflacyjnej został stworzony po to, aby pomóc uporać się z szalejącą inflacją osobom o najniższych dochodach i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wypłaty dla seniorów nie zostały ostatecznie pomniejszone. 

Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest kryterium decydującym o przyznaniu oraz wysokości dodatku osłonowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:  

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie; 
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. 

Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do gminy do 31 października 2022 roku. 

2. Dodatek pielęgnacyjny  

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach przyznawany jest na wniosek i orzeczenie lekarza potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy. Wypłacany jest również wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. 

Przysługuje on osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i wynosi, według danych "Super Expressu", 256, 44 zł.  

3. Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym ZUS wypłaca, opisany wyżej, dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania. Przysługuje on osobie, która ukończyła 75 lat.  

Nie mogą pobierać go również osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.  

Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku, nie jest waloryzowany.  Wypłaca go gmina, a nie ZUS i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. 

Więcej informacji z Polski i ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

4. Zasiłek stały 

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Niezdolność do pracy z tego tytułu oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.  

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie. Jego kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie. 

5. Zasiłek okresowy 

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez pomoc społeczną. "Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego" - czytamy na portalu Infor.pl

Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W tym roku kryterium to wynosi dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. Według danych "SE" można liczyć na zasiłek w wysokości do 418 zł.  

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

6. Zasiłek celowy 

"Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na wsparcie państwa – ośrodki pomocy społecznej przyznają zasiłek celowy, dzięki którym można sfinansować różne potrzeby." - informuje finansowysupermarket.pl. Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak m.in. żywność czy leki.  

Zasiłek pełni rolę świadczenia jednorazowego i przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego. Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż 776 zł, a osoba w rodzinie – 600 zł. Kwoty te stanowią również maksymalną wysokość tego świadczenia.

7. Renta inwalidy wojennego 

Świadczenie to przysługuje żołnierzom, którzy stali się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie w związku z działaniami wojennymi, lub mającymi charakter wojennych w czasie: 

  • pełnienia w okresie wojny 1939–1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze państwa polskiego walkę z hitlerowskim okupantem,
  • uczestnictwa w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu 

Wojskowa renta inwalidzka wynosi dla I grupy inwalidzkiej 80 proc. podstawy wymiaru, dla II grupy – 70 proc., a dla III grupy – 40 proc. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2745,83 zł. 

Więcej o: