Nie tylko emerytura. Seniorzy mogą pobierać wiele świadczeń jednocześnie [LISTA]

W tym roku seniorzy otrzymali już 13. emeryturę, a za kilka miesięcy na ich konta wpłyną "czternastki". To jednak nie wszystko, gdyż seniorzy mogą korzystać również z wielu innych dodatków i zasiłków. W tym artykule wymieniamy dostępne świadczenia.

Za sprawą waloryzacji, od 1 marca kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła o niemal 90 zł do kwoty 1338,44 zł. Wypłata 13. emerytury miała miejsce w kwietniu, natomiast 14. emerytura będzie w tym roku wypłacana od 25 sierpnia do 20 września. Oprócz tego seniorzy mogą skorzystać z wielu innych świadczeń. Jakich? Oto ich lista. 

1. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jako część tarczy antyinflacyjnej ma pomóc uporać się z szalejącą inflacją osobom o najniższych dochodach i zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wypłaty dla seniorów nie zostały ostatecznie pomniejszone.

Wysokość dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest kryterium decydującym o przyznaniu oraz wysokości dodatku osłonowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie; 
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; 
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie. 

Aby z niego skorzystać, należy złożyć wniosek do gminy do 31 października 2022 roku.

2. Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie, która jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach przyznawany jest na wniosek i orzeczenie lekarza potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy. Wypłacany jest również wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. Przysługuje on osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i wynosi 256,44 zł.

3. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania. Przysługuje on osobie, która ukończyła 75 lat.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie mogą pobierać go również osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku, nie jest waloryzowany. Wypłaca go gmina, a nie ZUS i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

4. Zasiłek stały

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Niezdolność do pracy z tego tytułu oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Zobacz wideo Dlaczego oceny w szkole są bez sensu?

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie. Jego kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu oraz kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie.

5. Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przyznawanych przez pomoc społeczną. Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W tym roku kryterium to wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, a dla osoby w rodzinie - 600 zł. Zasiłek można uzyskać w wysokości do 418 zł.

6. Zasiłek celowy

"Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na wsparcie państwa - ośrodki pomocy społecznej przyznają zasiłek celowy, dzięki którym można sfinansować różne potrzeby." - informuje finansowysupermarket.pl. Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak m.in. żywność czy leki.

Zasiłek pełni rolę świadczenia jednorazowego i przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego. Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż 776 zł, a osoba w rodzinie - 600 zł. Kwoty te stanowią również maksymalną wysokość tego świadczenia.

7. Renta inwalidy wojennego

Świadczenie to przysługuje żołnierzom, którzy stali się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie w związku z działaniami wojennymi, lub mającymi charakter wojennych w czasie:

  • pełnienia w okresie wojny 1939-1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze państwa polskiego walkę z hitlerowskim okupantem,
  • uczestnictwa w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu.

Wojskowa renta inwalidzka wynosi dla I grupy inwalidzkiej 80 proc. podstawy wymiaru, dla II grupy - 70 proc., a dla III grupy - 40 proc. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2745,83 zł.

Więcej o: