Dodatki do emerytury. Zysk o nawet kilkaset złotych miesięcznie. O co można się ubiegać? [LISTA]

Seniorzy poza emeryturą mogą liczyć na kilka innych świadczeń i dzięki nim zyskać dodatkowo nawet kilkaset złotych miesięcznie. O co można się ubiegać? Kto dokładnie może liczyć na dane świadczenie?

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz seniorom, którzy ukończyli 75 lat. W pierwszym przypadku należy złożyć do ZUS lub KRUS wniosek i zaświadczenie lekarskie. W drugim - świadczenie jest wypłacane z urzędu (nie trzeba wniosku). Kwota dodatku ulega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2022 r. wynosi 256,44 zł.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy i nie mogą go pobierać osoby, którym ZUS wypłaca opisany wyżej dodatek pielęgnacyjny. Jednocześnie można pobierać jedną formę dofinansowania. Przysługuje osobie, która ukończyła 75 lat.  

Zasiłku nie mogą pobierać również osoby przebywającej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje świadczenie zagraniczne na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.  

Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku, nie jest waloryzowany. Wypłaca go gmina, a nie ZUS i to do niej trzeba zgłosić się z wnioskiem. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek stały 

Zasiłek stały to wsparcie finansowe, przyznawane przez pomoc społeczną. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu wieku. Niezdolność do pracy z tego tytułu oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł miesięcznie. Jego kwotę oblicza się indywidualnie, bazując na wysokości dochodu i kryterium dochodowym. Obecnie kryteria wynoszą 701 zł dla osoby samotnej oraz 528 zł dla osoby, która jest w rodzinie.

Zasiłek okresowy 

Pomoc społeczna przyznaje także zasiłek okresowy. Świadczenie przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, jak i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. W tym roku kryterium to wynosi dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, a dla osoby w rodzinie - 600 zł. Zasiłek wynosi 418 zł.  

Zasiłek celowy 

Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej takiej jak m.in. żywność czy leki. Zasiłek pełni rolę świadczenia jednorazowego i przyznawany jest na podstawie kryterium dochodowego. Osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe nie może zarabiać więcej niż 776 zł, a osoba w rodzinie - 600 zł. Kwoty stanowią również maksymalną wysokość tego świadczenia.

Renta inwalidy wojennego 

Świadczenie to przysługuje żołnierzom, którzy stali się niezdolny do pracy częściowo lub całkowicie w związku z działaniami wojennymi, lub mającymi charakter wojenny w czasie: 

 • pełnienia w okresie wojny 1939-1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze państwa polskiego walkę z hitlerowskim okupantem;
 • uczestnictwa w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwolfu.

Wojskowa renta inwalidzka wynosi dla I grupy inwalidzkiej 80 proc. podstawy wymiaru, dla II grupy – 70 proc., a dla III grupy - 40 proc. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 2745,83 zł. 

Dodatek kompensacyjny i kombatancki

"Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś kombatantem lub ofiarą represji, to przysługuje ci dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny. Jeśli jesteś wdową lub wdowcem po tych osobach, to przysługuje ci dodatek kompensacyjny" - wyjaśnia ZUS.

Aby uzyskać dodatki, trzeba złożyć wnioski. Kombatanci muszą dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie wydane przez szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś wdową lub wdowcem po osobie, która była kombatantem lub była uprawniona do otrzymania dodatku złóż wniosek o dodatek kompensacyjny. Do wniosku dołącz zaświadczenie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które potwierdzaj Twoje uprawnienia jako członka rodziny" - czytamy na stronie ZUS-u.

Dodatek kompensacyjny od 1 marca 2022 r. wynosi 38,47 zł, a dodatek kombatancki - 256,44 zł.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej. Ma pomóc osobom przytłoczonym podwyżkami cen energii czy gazu. Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym - podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W podwyższonej wysokości można będzie go dostać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Wyniesie on wówczas maksymalnie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje emerytowanym nauczycielom, którzy spełniają choć jeden z poniższych warunków:

 • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie;
 • przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Aby dostać pieniądze, trzeba złożyć do ZUS wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie oraz zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty. Wysokość tego dodatku od 1 marca 2022 r. wynosi 256,44 zł.

Mama 4 plus, czyli emerytura matczyna

Świadczenie "Mama 4+" przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i w związku z tym zrezygnowały z pracy zarobkowej, nie podjęły jej lub pracowały zbyt krótko, aby uzyskać prawo do emerytury.

Emerytura dla matek wynosi tyle, co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł. Świadczenie w takiej kwocie dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, a także nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W sytuacji, gdy kwota pobieranej emerytury lub renty jest niższa niż kwota najniższej emerytury, świadczenie jest uzupełnieniem do kwoty do 1338,44 zł.

500 plus dla seniora

500 plus dla seniorów przysługuje emerytom lub rencistom, których świadczenie nie przekracza 1896,13 zł. Aby je uzyskać trzeba mieć zaświadczenie lekarskie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Konieczne jest złożenie wniosku do ZUS-u lub KRUS-u.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne, które pozwala obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego przysługuje:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym;
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla; kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;
 • wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych;
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku i odpowiedniego zaświadczenia. Od 1 marca 2022 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 192,58 zł.

Więcej szczegółów dot. dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych można znaleźć na stronie ZUS-u.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: