Dodatki do ogrzewania wchodzą w życie. Nie tylko na węgiel. Dla kogo? Ile wynoszą?

Dodatek do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG i olejem opałowym wchodzi w życie. Będzie wynosił od 500 do 3000 zł, w zależności od rodzaju paliwa. Zmieniły się także przepisy dotyczące dodatku węglowego. Obowiązuje zasada: jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w sobotę (17 września) ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. mechanizm ustalania przez wytwórców ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Wprowadza także jednorazowy dodatek dla gospodarstw indywidualnych ogrzewających się innym paliwem niż węgiel.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Prąd (zdjęcie ilustracyjne)Nowy dodatek - dofinansowanie do ogrzewania elektrycznego [ZASADY]

Dodatek do źródeł ciepła. Kiedy można skorzystać z rekompensaty?

Średnia cena z rekompensatą dla wytwórców ciepła zostanie ustalona na poziomie:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego;
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło m.in. do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Urząd miasta (zdjęcie ilustracyne)Dodatek węglowy. Upływa termin pierwszych wypłat, a pieniędzy wciąż nie ma

Dodatek do ogrzewania pelletem, biomasą, drewnem, LPG, olejem. Ile wyniesie?

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe, zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatki do ogrzewania wynoszą:

  • 3 tys. zł w przypadku, jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy;
  • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe;
  • 500 zł dla ogrzewania na LPG;
  • 2 tys. zł. w przypadku ogrzewania na olej opałowy.

Ustawa przewiduje również dopłaty dla podmiotów wrażliwych. Będzie przysługiwał jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Mowa m.in. o szpitalach, jednostkach organizujących pomoc społeczną, noclegowniach, szkołach, żłobkach czy instytucjach kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku pokryje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon.

Wnioski o dodatek do źródeł ciepła należy składać do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłaty dodatku będą realizowane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z CEEB na 11 sierpnia br. (zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku, z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy).

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dokumenty można składać do 30 listopada 2022 roku. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku ma maksymalnie miesiąc.

Mateusz MorawieckiChcieli być eko, zostaną na lodzie? Brak ulg dla osób z pompami ciepła

Dodatek węglowy uszczelniony. Jeden dodatek na jeden adres zamieszkania. 60 dni ma gmina na wypłatę od dnia złożenia wniosku

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wprowadzone zmiany uszczelniają dotychczasowe rozwiązania w zakresie doprecyzowania kryteriów, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

Do najistotniejszych zmian należy doprecyzowanie, że w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych mieszkających pod tym adresem.

A w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Zobacz wideo Czy atom uratuje polską energetykę?
Więcej o: