Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi? Czy będzie wyższe w 2023 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone dla osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnością. Prawo do świadczenia przyznawane jest nie tylko rodzicom, ale także opiekunom faktycznym osób z niepełnosprawnością, które stanowią dla nich rodzinę zastępczą.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w tym roku o 148 zł. Od 1 stycznia wynosi ono dokładnie 2119 zł miesięcznie. Mogą z niego skorzystać osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Najczęściej ze świadczenia pielęgnacyjnego korzystają członkowie rodziny osoby, która wymaga opieki. Zdarzają się jednak sytuacje, w których korzystają z niego również inni opiekunowie. Świadczenie pielęgnacyjne może więc przysługiwać:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Wraz z początkiem roku wysokość świadczenia wzrosła w wyniku waloryzacji. Jego kwota jest uzależniona od najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W 2022 roku najniższa stawka wynosi 3100 zł. Jest to wzrost o 7,5 proc. Odpowiednio wzrosło też świadczenie - obecna stawka wynosi więc 2119 zł. Aby je otrzymać, należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom, zajmującym się osobami dorosłymi

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, które nie osiągnęły 18. roku życia lub 25 lat - jeśli dana osoba nadal się uczy. Opiekunowie osób dorosłych mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, który obecnie wynosi 620 zł. Kwota ta jest na tyle "wysoka", że uniemożliwia opiekunom podjęcie zatrudnienia. Jeśli to zrobią, to stracą prawo do przysługującego im zasiłku.

Więcej o: