Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Będzie wyższe od nowego roku? Czy wlicza się do stażu pracy?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega waloryzacji, dlatego należy się spodziewać, że od 2023 roku będzie ono nieco wyższe. Ile wynosi dodatek w 2022 roku? Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest osobom, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnością. Na jakich zasadach dokładnie przyznawany jest tego typu dodatek?

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Świadczenie pielęgnacyjne - dla kogo jest przeznaczone?

Prawo do wypłaty świadczenia otrzymują rodzice lub opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, które nie przekroczyły 18. roku życia. Jeśli osoba z niepełnosprawnością się uczy, to świadczenie dla opiekunów wypłacane jest do momentu ukończenia 25. roku życia przez podopiecznego. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dokładnie:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku - ile wynosi?

Na początku 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne zostało zwaloryzowane. Sama wysokość wypłaty uzależniona jest natomiast od najniższego wynagrodzenia w kraju. W 2022 roku świadczenie było wyższe o 148 złotych i wyniosło 2119 złotych miesięcznie. Jeszcze zanim inflacja była tak wysoka, jak obecnie, opiekunowie i rodzice osób z niepełnosprawnościami podkreślali, że kwota świadczenia jest za niska - a otrzymywanie świadczenia wiąże się z kilkoma utrudnieniami dla opiekunów.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku - ile wyniesie?

Dodatek ten będzie podlegał waloryzacji, jednak na razie nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku. Informacja ta zostanie podana pod koniec roku. Ze względu na dużą inflację, świadczenie może wzrosnąć bardziej niż w 2022 roku. Wysokie koszty życia mogą jednak sprawić, że podwyżka nie będzie zbyt odczuwalna.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu pracy?

Niestety, świadczenie pielęgnacyjne nie ma wpływu na staż pracy, co może skutkować niższą emeryturą czy rentą dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kolejnym utrudnieniem jest to, że decydując się na pobieranie świadczenia, rodzic, opiekun czy rodzina zastępcza musi zrezygnować z prac.

Warunkiem wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego jest bowiem niepodjęcie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności. Musi się to łączyć z koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji podopiecznego lub z koniecznością stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 25 lat.
Więcej o: