Zasiłek rodzinny 2022. Ile wynosi? Jakie kryteria trzeba spełniać, aby przyznano świadczenie?

Ile wynosi zasiłek rodzinny? W jakich przypadkach przysługuje, a co wyklucza jego przyznanie? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Zasiłek rodzinny to świadczenie, którego celem ma być częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Kto jest uprawniony do jego utrzymania?

Komu przysługuje zasiłek rodziny?

O zasiłek rodzinny może ubiegać się:

 1. rodzic, jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka;
 2. opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 3. ucząca się, pełnoletnia osoba (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

W pierwszych dwóch przypadkach świadczenie należy się do momentu ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia;
 • nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 21. urodzin;
 • 24. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o punkt trzeci, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość świadczenia rodzinnego zależy od wieku dziecka:

 • 95,00 zł - przysługuje na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 5 lat;
 • 124,00 zł - na dziecko w wieku od 5 roku do 18 lat;
 • 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny - kryteria

Wiek dziecka to nie jedyne kryterium, jakie trzeba spełniać, by dostać zasiłek. Jest jeszcze kryterium dochodowe: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać 674,00 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - 764,00 zł.

W jakich przypadkach zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Zasiłek nie zostanie przyznany, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  - ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  - dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zobacz wideo Waloryzować 500 plus? Czy może wprowadzić progi dochodowe? Pytamy ekspertkę

Zasiłek rodzinny - wniosek online

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy), która odpowiada miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyć także przez internet - na rządowym portalu Emp@tia (trzeba mieć profil zaufany albo podpis kwalifikowany).

Więcej o: