1000 zł na dziecko. Komu przysługuje zapomoga? Jak i kiedy można ją otrzymać?

Po urodzeniu dziecka można ubiegać się o becikowe. To jednorazowa wypłata 1 tys. zł. Komu przysługuje? Jak się o nie ubiegać?

Oprócz 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, które pojawiły się za czas PiS, wciąż obowiązują zapomogi, które wprowadziły poprzednie rządy. W tym becikowe, które przysługuje po urodzeniu dziecka już od 17 lat. 

Becikowe 2023. Kto może skorzystać? 

Becikowe może otrzymać:

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

By otrzymać pieniądze, spełnione muszą być dodatkowo pewne warunki. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto, a matka dziecka od przynajmniej 10. tygodnia ciąży do porodu miała znajdować się pod opieką medyczną. To drugie kryterium nie jest jednak stosowane w przypadku opiekunów dziecka czy osób, które dziecko przysposobiły. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Zobacz wideo Brejza: Trzeba obronić 500 plus

Ile wynosi becikowe w 2023 roku?

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, przyznawana na każde dziecko. Oznacza to, że w przypadku urodzenia większej liczby dzieci, na przykład bliźniąt, możemy liczyć na odpowiednie powiększenie tej kwoty. 

Becikowe - do kiedy złożyć wniosek? Co przygotować?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia nad nim opieki. Potrzebne będą:

 • dane do wypełnienia wniosku online: przede wszystkim dane swoje i dziecka, na które będziesz składać wniosek, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie;
 • inne dokumenty (w tym oświadczenia i zaświadczenia) niezbędne do ustalenia prawa do becikowego m.in.: zaświadczenie od lekarza albo położnej, które potwierdza, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską;
 • jeśli sytuacja dochodowa rodziny uległa zmianie - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym dokument, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu przez ciebie lub kogoś z twojej rodziny,
 • w przypadku cudzoziemca dokument uprawniający do pobytu i wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. karta pobytu.

Osoby samotnie wychowujące dziecko dodatkowo dołączyć powinny także:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów np. orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej, ugoda zawarta przed mediatorem;
 • jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany odpis aktu stanu cywilnego;
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica;
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem.
 • Becikowe
 • Świadczenia
 • Dzieci
Więcej o: