Emerytura pomostowa ze zmianami we wnioskach. Komu przysługuje?

Emerytura pomostowa to jedna z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przysługuje ona jednak wybranym zawodom m.in. strażakom, czy sędziom. Od niedawna wnioski o to świadczenie można składać również internetowo i to jeszcze przed spełnieniem warunków.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. podejmujące pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. emeryturę pomostową. Zasadniczo wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Praca w szczególnych warunkach a emerytura 

Praca w szczególnych warunkach to taka, której wykonywanie jest związane z pewnym ryzykiem. Jej długotrwałe wykonywanie może więc wiązać się z trwałym uszkodzeniem zdrowia. Aby wykonywane obowiązki zaliczały się do pracy w szczególnych warunkach, czynniki te muszą być niemożliwe do wyeliminowania. 

Determinowane są one siłami natury (prace pod ziemią, na wodzie, pod wodą i w powietrzu) lub technologią (praca w warunkach gorącego lub zimnego mikroklimatu, podwyższonego ciśnienia lub bardzo ciężka praca fizyczna np. w niezmiennej pozycji ciała). Mowa m.in. o takich zawodach jak: hutnicy, górnicy, chemicy czy nurkowie. 

Z kolei prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, która może zmniejszać się przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W tym przypadku mowa o takich zawodach jak: nauczyciele, personel medyczny, czy sędziowie lub dziennikarze.  

Emerytura pomostowa - warunki do spełnienia 

Osoby ubiegające się o emeryturę "pomostową" muszą: 

  • wykazać okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; 
  • wykonywać przed 1 stycznia 1999 pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, wymienioną w dotychczasowych przepisach, albo pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględnioną w ustawie o emeryturach pomostowych; 
  • od 31 grudnia 2008 wykonać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wskazaną w ustawie o emeryturach pomostowych; 
  • seniorzy muszą także spełnić pozostałe warunki, uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy. 

W niektórych przypadkach istotne jest wykonywanie danego zawodu. W niektórych zawodach wystarczy przepracować 10 lat lub osiągnąć 50. rok życia, by móc udać się na wcześniejszą emeryturę. Dokładne dane dot. każdego zawodu są dostępne na stronie ZUS.  

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura pomostowa - jakie dokumenty są potrzebne oprócz wniosku? 

Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową oprócz wniosku muszą dostarczyć do ZUS-u te dokumenty: 

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych; 
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej; 
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; 
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.; 
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. 

Wnioski o emeryturę pomostową również elektronicznie

Interia.pl donosi, że oprócz tradycyjnego złożenia wniosku w oddziale ZUS, można to od niedawna zrobić także za pośrednictwem internetu i platformy PUE ZUS. Co więcej, zakład może pozytywnie rozpatrywać wnioski o wcześniejszą emeryturę tych seniorów, którzy przed złożeniem formularza nie zrezygnowali z pracy.  

Jeśli spełnione zostaną określone warunki, a ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, to przyznane zostanie prawo do wcześniejszej emerytury. Wypłaty świadczenia będą jednak zawieszone, aż do momentu zakończenia pracy. Jeśli senior nie rozwiąże stosunku pracy, kwota ustalona w decyzji o przyznaniu wcześniejszej emerytury nie będzie ostateczna. ZUS obliczy ją ponownie, dopiero w chwili zakończenia pracy i złożenia wniosku o wypłatę emerytury. 

Więcej o: