Renta socjalna od ZUS w 2023. Wyjaśniamy co to jest, ile wynosi i komu przysługuje

Niektóre osoby uprawnione do otrzymywania z ZUS renty socjalnej dla niepełnosprawnych nie znają wszystkich ważnych zasad korzystania z tego świadczenia. Dlatego wyjaśniamy, czym dokładnie jest renta socjalna, komu przysługuje i ile obecnie wynosi jej kwota.

Osoby z niepełnosprawnościami, które nie są zdolne do pracy, mają prawo do otrzymywania z ZUS świadczenia nazywanego rentą socjalną. Aby pobierać należne z tego tytułu pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Poniżej opisujemy zasady przyznawania renty socjalnej dla niepełnosprawnych oraz informacje na temat aktualnej kwoty świadczenia.

Zobacz wideo Kraków. Fałszywa lekarka i pracownica ZUS oszukiwały seniorów "na legendę". Policja zatrzymała proceder

Renta socjalna dla niepełnosprawnych z ZUS. Czym jest to świadczenie i komu przysługuje?

O rencie socjalnej można przeczytać na stronie zus.info.pl. Z tego źródła dowiadujemy się, że renta socjalna to rodzaj świadczenia wypłacanego co miesiąc osobom, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą podjąć pracy. Renta przyznawana jest na stałe lub na czas określony. Do otrzymania zasiłku niezbędne jest posiadanie dokumentu, w którym komisja lekarska ZUS lub lekarz orzecznik ZUS stwierdzają całkowitą niezdolność do pracy osoby ubiegającej się o świadczenie.

ZUS ZUS wysyła ważną informację do ponad 3 mln płatników. Co zawiera?

Ponadto wnioskujący musi spełnić dwa inne warunki - być osobą pełnoletnią oraz nie posiadać prawa do żadnego z niżej wymienionych świadczeń:

 • emerytura,
 • uposażenie w stanie spoczynku,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta inwalidzka,
 • renta strukturalna,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • inne świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Renta socjalna. Ile wynosi świadczenie dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do pracy i jak je otrzymać?

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2023 r. jej kwota wynosi 1588,44 zł.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne) Emerytura honorowa. Świadczenie wzrośnie w tym roku do ponad 5 tys. zł

Aby otrzymać rentę socjalną, należy w swoim oddziale ZUS złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) odpowiednie dokumenty. Lista dokumentów wymaganych do tego, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł ustalić prawo do renty socjalnej, obejmuje:

 • wniosek o rentę socjalną,
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki osoby wnioskującej o przyznanie renty,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) wypełnione przez lekarza,
 • inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić stan zdrowia wnioskującego (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego),
 • dokumenty przygotowane przez pracodawcę (w przypadku, gdy wnioskujący jest zatrudniony),
 • oświadczenie osoby starającej się o rentę socjalną na temat tego, czy jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

W razie wątpliwości dodatkowe informacje w sprawie renty socjalnej można uzyskać pod numerem telefonu 22 560 16 00 albo mailowo, pisząc na adres: cot@zus.pl.

Więcej o: